Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för dig som på grund av ditt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt (jämfört med tåg 2:a klass) inom Sverige, från en kommun till en annan. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.

Riksfärdtjänst är en ersättning för resekostnader för personer med stort och varaktigt fysiskt eller psykiskt funktionshinder.

Resan kan ske på olika sätt t.ex.:

  • resa med tåg/buss och ledsagare och/eller anslutningsresa med taxi till närmaste tågstation/busstation,
  • resa med flyg (för långa resor) och anslutningsresa till flygplatsen
  • resa med personbil eller specialfordon vid speciella behov

Egenavgiften vid riksfärdtjänstresa är fastställd av riksdagen och baseras på kilometeravstånd.

Ansökan

Alla personer som är folkbokförda i Ljusdals kommun och som har ett stort och långvarigt funktionshinder som gör att de måste resa på ett särskilt kostsamt sätt, har rätt att ansöka om riksfärdtjänst. Ansökan sker skriftligt av dig eller en företrädare för dig, på särskild blankett för riksfärdtjänst. Ansökan gäller enstaka resor. Ansökningsblankett finns hos färdtjänsthand­läggaren och på kommunens hemsida. Ansökan ska vara inlämnad senast en vecka innan resdag om det gäller resor inom länet, och senast två veckor innan resdag för resor utanför länet.

Utredning

Färdtjänsthandläggaren gör en utredning av dina lämnade uppgifter och gör sedan en prövning mot lagen om riksfärdtjänst (1997:735). Ibland kan uppgifter behöva kompletteras med läkarutlåtande och hembesök. Utredningen ska visa om du är berättigad till riksfärdtjänst, d.v.s. ersättning för fördyrade omkostnader på grund av ditt funktionshinder. Utredningen ska också visa på vilket sätt du har möjlighet att resa till just den ort du ansöker om. Handläggaren beslutar sedan om färdsätt.

Bifall

Bifall ges:

  • om du bedöms ha ett stort och varaktigt funktionshinder som gör att du måste resa på ett särskilt kostsamt sätt
  • om ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet
  • om resan görs i Sverige från en kommun till en annan

Avslag

Avslag ges om funktionshinder saknas, om resan kan ske till normala resekostnader eller med anpassade allmänna kommunikationer, trots stort och varaktigt funktionshinder.

Beslut om avslag kan alltid överklagas.

Färdtjänst­handläggare

Lena Persson
0651-182 68
fardtjanst@ljusdal.se

Telefontid måndag-torsdag 08.00-09.30

Skicka ansökan till

Ljusdals kommun Omsorgsförvaltningen Färdtjänsten
827 80  LJUSDAL