Dödsboanmälan och begravningshjälp

Dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning eller dödsboanmälan genomföras. En dödsboanmälan blir aktuell om den avlidnas tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

För att utreda och skriva en dödsboanmälan behöver socialtjänsten uppgifter från anhöriga, bland annat kontoutdrag och kopia på begravningskostnaden. Socialtjänsten gör också besök i den avlidnes bostad för att kunna konstatera om det finns tillgångar.

De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand gå till begravningskostnaden. Inga andra räkningar får betalas före. Det är därför viktigt att säga upp eventuella autogiron. Vi rekommenderar att anhöriga tar kontakt med fordringsägarna när en räkning kommer och begär tre månaders uppskov, räknat från dödsdagen, samt förklarar att tillgångar saknas och att en dödsboanmälan ska göras.

Dödsboanmälan får inte ske om:

 • Den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt
 • Någon av dödbodelägarna begär att en bouppteckning ska genomföras
 • Om det råder tveksamheter eller det krävs en omfattande efterforskning beträffande den avlidnes tillgångar ska en bouppteckning förrättas.

När en dödsboanmälan är skriven skickar socialtjänsten den till Skatteverket. Kopia skickas till dödsbodelägarna.

Om du har en anhörig som har avlidit och saknar tillgångar, kontakta socialtjänsten så snart som möjligt för att se om en dödsboanmälan kan genomföras.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad

Om dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar till begravningskostnaden kan dödsboet söka ekonomisk bistånd till dessa kostnader.

De kostnader som kan ersättas vid en begravning är följande:

 • Begravningsbyråns kostnader
 • En dödsannons i en tidning
 • Kista, urna
 • Gravsten eller gravyr på befintlig gravsten
 • Transport till gravplats
 • Kistdekoration (där bårtäcke finns förutsätts det att detta används)
 • Enklare förtäring efter begravningsakten (begravningskaffe)

De kostnader som i regel inte ersätts är:

 • Handbuketter, övriga buketter
 • Solist
 • Middag
 • Minnesalbum
 • Tackannons
 • Begravning utanför Sverige

Socialstyrelsens rekommendationer och Ljusdals kommuns riktlinjer om ett tak på ett halvt prisbasbelopp gäller för alla slags begravningar och omfattar alla sorters kostnader. Uppgifter om aktuellt prisbasbelopp hittar du på SCB. Socialtjänsten gör en bedömning av dödsboets ekonomi för att på så sätt avgöra om ekonomiskt bistånd bör utgå eller inte.

Eventuella tillgångar i dödsboet ska i första hand användas för att betala begravningen. Begravningskostnaden går före andra kostnader, exempelvis obetald hyra, el, telefon eller liknande. Det beviljade biståndet bör tillsammans med realiserbara tillgångar i dödsboet räcka till en värdig begravning.

Vid flera dödsbodelägare ska fullmakt bifogas för den person som får företräda dödsboet gällande ansökan om bistånd till begravningskostnad.