Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet, KPR, är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärs­organisationerna och kommunen. KPR är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Kommunala Pensionärsrådets syften är att:

  • förstärka pensionärsorganisationernas inflytande i alla frågor som gäller äldre.
  • verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
  • lägga fram nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar.
  • vara remissorgan i frågor som rör pensionärerna.
  • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Sammanträden
KPR sammanträder fyra gånger per år. Inför varje rådsmöte sammanträder KPR:s arbetsutskott som har till uppgift att förbereda de ärenden som tas upp i KPR.

Kontakt

Ordförande
László Gönczi (MP)
0651-184 46