Så jobbar Ljusdals kommun med Agenda 2030

Målen i Agenda 2030 är egentligen odelbara. Framgång i ett mål ger positiva effekter för andra mål. Kommunfullmäktige har ändå bestämt att prioritera tre mål fram till år 2030; mål 4, 8 och 11. Inom de prioriterade målen har kommunfullmäktige samtidigt beslutat om fem övergripande uppdrag, riktade till alla som jobbar inom Ljusdals kommun.

Att prioritera tre Agenda-mål innebär inte att kommunen slutar jobba mot de andra målen.

Prioriterade mål:

Övergripande uppdrag:

 • Alla barn ska lyckas i skolan.
 • Kompetensförsörjningen säkras genom livslångt lärande.
 • Ljusdal ska ha ett blomstrande företagsklimat.
 • Ljusdals kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
 • Ljusdals kommun ska vara
  20 000 invånare år 2030!

Hur ska Ljusdals kommun nå de prioriterade målen och lyckas med uppdragen inom respektive mål?

Alla i kommunkoncernen ska på olika sätt arbeta mot de tre prioriterade målen samt med uppdragen inom respektive mål.

 • Arbetet ska mätas med hjälp av nyckeltal.
 • Arbetet ska redovisas till kommunfullmäktige i årsberättelsen.

Övergripande uppdrag och nyckeltal inom mål 4, God utbildning för alla

Upppdrag: Alla barn ska lyckas i skolan

En förutsättning för att lyckas i skolan är en bra uppväxt i en trygg miljö.

Nyckeltal:

 • Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel.
 • Elever i åk 5 som känner sig trygga i skolan, positiva svar, andel.
 • Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel.

Relaterade bilder som är klickbara för ett större format:

Uppdrag: Kompetens­försörjningen säkras genom livslångt lärande

Nyckeltal:

 • Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (5,7 % 2019).
 • Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (5,0 %) av befolkningen.

Relaterade bilder som är klickbara för ett större format:

Övergripande uppdrag och nyckeltal inom mål 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Uppdrag: Ljusdal ska ha ett blomstrande företagsklimat

Nyckeltal:

 • Företagsklimat, ranking Svenskt näringsliv (plats 255 +1).
 • Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (79,4 % 2020).

Relaterade bilder som är klickbara för ett större format:

Uppdrag: Ljusdals kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nyckeltal:

 • Medarbetarundersökningen.
 • Sjukfrånvaro.
 • Antal sökande per utannonserad tjänst.

Övergripande uppdrag och nyckeltal inom mål 11, Hållbara städer och samhällen

Uppdrag: Ljusdals kommun ska vara 20 000 invånare år 2030

Fler ska vilja och kunna bo i Ljusdals kommun

Nyckeltal:

 • Antal invånare (18 804 år 2021).
 • Demografisk försörjningskvot (0,97).
 • SCB:s medborgarundersökning.

Relaterade bilder som är klickbara för ett större format: