Agenda 2030, mål 7: Hållbar energi för alla

Mål 7 handlar om att alla människor ska ha tillgång till, och råd med, tillförlitlig, hållbar och modern energi, den slags energi som hämtas från förnybara källor som vatten, vind och sol.

Ljusdals kommun och alla andra kommuner är stora energianvändare men Ljusdals kommun producerar också energi. Ljusdal Energi producerar mycket energi från vattenkraft och fjärrvärmeverket producerar värme från eldningen av flis och grot (avverkningsrester) som går ut i fjärrvärmesystemet. Som energiproducent går det att arbeta aktivt med att ställa krav i upphandlingar och i den egna produktionen se till att följa utvecklingen och använda den senaste tekniken.

Kommunen kan bidra till ett hållbart energisystem, bland annat genom att energieffektivisera byggnader, konsumera hållbar energi och främja beteenden och attityder hos medarbetare och medborgare som bidrar till minskad energianvändning.

Nationellt har Sverige relativt god tillgång till energi och har en relativt hög andel förnybar energi. Utmaningen är att klara av att ställa om framförallt transportsektorn till förnybar energi. Riksdagens mål inom transportsektorn är att andelen förnybar energi ska vara 10 procent år 2020 (innevarande år). Riksdagen har beslutat att till år 2040 ska 100 procent av elproduktionen vara förnybar.

Globalt sett kommer 80 procent av världens energiproduktion från fossila bränslen såsom kärnkraft, kol och olja och de globala koldioxidutsläppen ökade med 50 procent mellan 1990 och 2015. En satsning på modern energi och energieffektivisering kan bidra till sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar i form av nya jobb, minskad klimatpåverkan, fattigdomsbekämpning och bättre hälsa.

Enligt delmål 7.3 ska den globala förbättringstakten fördubblas till år 2030 vad gäller energieffektivitet. Energimyndigheten i Sverige har fått i uppdrag av regeringen att ta fram sektorsvisa strategier för hur Sverige ska nå målet om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030.

Tips på hur du kan bidra till att uppfylla mål 7
Välj grön el och släck lampor. Att ha datorn, tv:n eller andra el-apparater i stand-by läge förbrukar stora mängder energi. Ta cykel eller promenera dit du ska och få vardagsmotionen på köpet.