Agenda 2030, mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Tillgång till vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden och ett villkor för människors hälsa, för att kunna leva ett anständigt liv och för hållbar utveckling. Mål 6 handlar om att säkra tillgången till rent vatten och sanitet för alla.

Kommuner har ansvar för tillgången till dricksvatten och avlopp. Trots en god tillgång till vatten och avlopp finns det behov av att förbättra vattenkvaliteten och minska övergödning i många svenska sjöar och vattendrag. Vattenkvaliteten ska förbättras genom minskade föroreningar, förbättrad avloppsrening, ökad återvinning och effektivare vattenanvändning.

Ljusdals kommun ansvarar för att genomföra de åtgärder som krävs för att förbättra vattenkvaliteten i både rollen som VA-producent och som granskande en myndighet. Kommuner arbetar också för att förebygga problem med vattenbrist i sinande brunnar vilket perioder av låga grundvattennivåer kan leda till.

Globalt har tillgången till rent vatten ökat och nio av tio människor har tillgång till rent vatten. Men tre av tio saknar fortfarande en fungerande toalettlösning. Dålig hygien och sjukdomar sprids och brist på toaletter är också en anledning till att flickor stannar hemma från skolan när de har mens.

Mål 6 har åtta delmål. Enligt delmål 6.4 ska vi till år 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer och säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbrist och minska de antal människor och lider av vattenbrist.

Tips på hur du kan bidra till att uppfylla mål 6
Ta korta duschar. Det sparar mycket vatten.
Spola aldrig ner skräp, tamponger eller farliga kemikalier i toaletten. Det förorenar sjöar, floder och drabbar både djurs och människors hälsa.
Skölj inte tallrikar före diskmaskinen.