Agenda 2030, mål 5: Jämställdhet

Jämställdhet handlar om rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Jämställdhet uppnås när alla, oavsett kön, har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Att uppnå jämställdhet är ett mål i sig liksom det är en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling.

I Ljusdals kommuns uppdrag ingår att erbjuda alla medborgare oavsett kön en likvärdig service. Det kräver att verksamheter planeras utifrån alla medborgares behov så att resurser fördelas likvärdigt. Som politiskt styrd organisation, arbetsgivare och leverantör av välfärdstjänster har kommunen en viktig roll så att alla ska få lika makt. Genom samhällsplanering har kommunen ett stort ansvar när det gäller att planera för och skapa jämställda offentliga miljöer, exempelvis att gator, vägar, torg, parker har god belysning, röjd vegetation och upplevs trygga.

Kommunen är en stor arbetsgivare, cirka 1 650 människor arbetar i kommunens olika verksamheter vilket innebär att kommunens arbete betyder mycket för hur jämställdheten i arbetslivet utvecklas, exempelvis i lönesättning, möjlighet att förena förvärvsarbete med föräldraskap och ansvar för att förebygga och motverka diskriminering och kränkande särbehandling.

Kommunen har en nyckelroll i stöd till våldsutsatta kvinnor då socialtjänsten enligt lag har ansvar för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och män, både i hetero- och hbtq-relationer. Även barn som upplevt våld har rätt till hjälp.

I internationella jämförelser har Sverige kommit långt i den formella jämställdheten, men det är fortfarande inte jämställt i Sverige. Ojämställdhet är en utmaning i alla världens länder, och tar sig uttryck på många olika sätt, så som flickors brist på utbildningsmöjligheter, könsrelaterat våld och barnäktenskap. I grunden bygger det på maktstrukturer i samhället som kanske inte alltid syns, men som gör att kön påverkar vilka möjligheter och inflytande en person har och får. Maktstrukturer handlar till exempel om vems röst som får göra sig hörd och vem som får eller ges utrymme.

Mål 5 har 9 delmål och enligt delmål 5.2 ska våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor utrotas och alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering avskaffas. Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Tips på hur du kan bidra till att uppfylla mål 5:
Säg ifrån och gör din röst! Försök att säga ifrån när någon säger eller skriver något som du uppfattar som sexistiskt. Ibland är det jobbigt eller svårt att säga ifrån tydligt och bestämt. Då kan du pröva något som ändå visar att det personen säger inte är okej. Säg eller skriv till exempel:
”Oj, det trodde jag inte att du skulle säga” eller
”Det där lät inte så genomtänkt”.

Ge stöd till den som drabbas, visa att du har sett, och fråga hur hen mår. Det kan vara smart att gå ihop med andra och säga ifrån tillsammans. Prata vid fikabordet på jobbet, på rasten i skolan eller vid middagen hemma om vad som är okej och inte för er. Arbetet för en jämställd värld kräver modiga människor.