Agenda 2030, mål 4: God utbildning för alla

Utbildning är en mänsklig rättighet och en investering för att utrota fattigdom och skapa utveckling i samhället. Alla har rätt till avgiftsfri och likvärdig utbildning av god kvalitet oavsett kön, bakgrund, socioekonomisk situation, etnicitet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, ålder och funktionsnedsättning.

Kommuner ansvarar för stora delar av utbildningssystemet. Förskola, grundskola, gymnasium och delar av vuxenutbildningen finansieras med kommunala skattemedel. Skolan drivs både av kommunen och av fristående ägare. Att som utbildningsanordnare vara uppdaterad på arbetsmarknadsbehoven i Ljusdals kommun innebär att rätt kompetenser kan utbildas.

I Sverige har vi ett väl utbyggt utbildningssystem med skolplikt och avgiftsfri skola. Utmaningarna består i bristande likvärdighet, kunskapsskillnader mellan flickor och pojkar och brist på lärare.

Mål 4 har tio delmål. I delmål 4.5 framgår att skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet ska ha avskaffats senast 2030 och att lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning ska erbjudas på alla nivåer. Delmål 4.7 handlar om att säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling.

Globalt har antalet barn som skrivs in i grundskolan ökat, men det är inte alla som går klart en grundskoleutbildning. Att barn hoppar av skolan beror ofta på fattigdom eller låg kvalitet på utbildningen. 2013 var det 57 miljoner barn som inte gick i skolan jämfört med 100 miljoner år 1990.

Tips på hur du kan bidra till att uppfylla mål 4: Via internet finns det information om det mesta och för att veta om informationen är korrekt bör du vara källkritisk.

Skolverket tipsar om hur du kan ställa de kritiska frågorna:

Vem har gjort webbsidan? Är det en myndighet? En organisation? Ett företag? En privatperson? Någon som kan ämnet? Är det någon du litar på?

Varför är webbsidan gjord? För att informera om något? Luras? Sprida en åsikt? Sälja något? Underhålla?

Hur ser webbsidan ut? Har den kontaktinformation? Fungerande länkar? Trovärdiga källhänvisningar? Senast granskad-datum?

Kan du få information från andra ställen? Har du jämfört med vad du redan vet? Har du jämfört med andra källor?