Agenda 2030, mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 3 handlar om att alla människor i Ljusdals kommun, i Sverige och i världen - oavsett kön, bakgrund, socioekonomisk situation, etnicitet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, ålder och funktionsnedsättning - ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande. Hälsan har avgörande betydelse för våra möjligheter att klara skola, arbete, försörjning och att bidra till vårt samhälles hållbara utveckling.

Kommuner ansvarar för skola, vård och omsorg, hur bostads- och samhällsplaneringen bedrivs och i vilken mån det finns kultur- och fritidsaktiviteter. Hur kommuner prioriterar hälsofrämjande, förebyggande och inkluderande åtgärder är viktigt, för beroende på hur verksamheterna bedrivs, kan de vara hälsofrämjande eller förbyggande i sig.

Mål 3 har 13 delmål. Delmål 3.4 berör kommunen som genom förebyggande insatser och behandling kan främja psykisk hälsa och välbefinnande. Enligt delmål 3.5 ska insatserna stärkas för att förebygga och behandla drogmissbruk.

I Sverige är de största riskfaktorerna för icke-smittsamma sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom och cancer: ohälsosamma levnadsvanor som exempelvis matvanor, stillasittande, rökning och riskbruk av alkohol. I Sverige har vi också ökande psykisk ohälsa och en utmaning med de hälsoskillnader som finns mellan olika grupper av kvinnor och män för ju lägre social position, desto sämre hälsa och omvänt.

Globalt har barnadödligheten halverats mellan 1990 och 2015, från 12,7 miljoner 6 miljoner barn per år. Sjukdomar som hiv, aids, tuberkulos och malaria har också bekämpats framgångsrikt.

Tips på hur du kan bidra till att uppfylla mål 3: Att donera blod kan göra som kan göra väldigt stor skillnad för en annan persons hälsa och välmående. Om du kan, försök ge blod regelbundet. I Ljusdals kommun får du som medarbetare lämna blod på arbetstid. Prata med din närmaste chef.