Agenda 2030, mål 14: Hav och marina resurser

Världens hav förser oss med ovärderliga naturresurser som används till bland annat mat, läkemedel och biobränslen. Haven absorberar en stor del av den koldioxid och den värme vi släpper ut.

Havens temperaturer, strömmar och liv driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. Haven täcker 70 procent av vår planet och över tre miljarder människor är beroende av den marina och kustnära biologiska mångfalden för sin försörjning.

Dessvärre är överfiske, försurning, övergödning och föroreningar i våra hav stora problem. Nästan 80 procent av föroreningarna som hamnar i haven kommer från landbaserade aktiviteter.

Mål 14 betonar att även samhällen som ligger långt från haven påverkar den marina miljön. Exempelvis utsläpp av mikroplaster från hushåll och vägtrafik når haven och påverkar dess ekosystem. Kommuner bidrar till mikroplastläckage från exempelvis konstgräsplaner. Mikroplast hittas i dricksvatten, hav och sjö, avloppsslam, musslor och andra havslevande djur.

Därmed är mål 14 också viktigt för Ljusdals och andra kommuner som inte ligger i direkt anslutning till havsmiljöer. Många kommuner har sedan länge arbetat med vattenreningsfrågor utöver ansvaret för avloppsrening. Vissa kommuner arbetar med att bevara och nyttja hav och marina resurser på ett hållbart sätt, exempelvis utvecklat kustzonsplanering för att skydda kust- och havsområden.

Mål 14 tillhör ett av de mål där Sverige har stora utmaningar. Östersjön är ett av världens mest nedsmutsade innanhav med döda bottnar, små fiskbestånd och kraftig övergödning. Överfiske, utsläpp av näringsämnen och industriutsläpp har sedan århundraden bidragit till nedbrytningen av den ekologiska balansen i Östersjön.

Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna. Därför krävs såväl lokala som globala ansträngningar för att haven och de marina resurserna ska användas på ett hållbart sätt.

Till mål 14 finns tio delmål knutna, ett av dem handlar om att till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.

Tips på hur du kan bidra till att uppfylla mål 14

  • Minska din plastanvändning genom att istället köpa återanvändbara produkter.
  • När du handlar fisk och skaldjur, välj de produkter som är miljömärkta.