Agenda 2030, mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna är ett hot mot hela vår civilisation. Förändrat klimat orsakar bland annat torka, vattenbrist, översvämningar, naturkatastrofer och kollapsade ekosystem. Effekterna av klimatförändringarna påverkar oss alla. Mål 13 handlar om att minska mänsklig klimatpåverkan och begränsa negativa klimateffekter.

Ljusdals kommun har både möjligheter och utmaningar i att minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till ett förändrat klimat. Arbete för minskad klimatpåverkan kan ske på flera områden, exempelvis vid infrastrukturplanering, satsningar på cykelvägar och att minska energianvändningen i byggnader. Stora möjligheter finns också inom samhällsplanering, offentlig upphandling och i samspel med näringsliv och medborgare.

Mål 13 tillhör ett av de globala mål där Sverige har stora utmaningar trots att nationella utsläpp av växthusgaser har minskat med 26 procent jämfört med 1990. Det som bidragit till minskning av växthusgaser i Sverige är utbyggnaden av koldioxidfri elproduktion och minskad deponering av avfall. Omställningen av uppvärmningen av våra bostäder från fossila bränslen till förnybara är en annan anledning till minskningarna. Dessvärre bidrar Sverige till utsläpp av växthusgaser i andra länder på grund av vår stadigt ökade konsumtion.

Av de åtta millenniemålen som världen beslutade om år 2000 var målet om minskade koldioxidutsläpp ett av få mål som gick åt fel håll. I stället för att minska, ökade utsläppen av koldioxid mellan 1990 och 2015 med 50 procent. Medeltemperaturen på jorden har ökat och 2016 var det varmaste året på jorden sedan mätningarna startade 1880.

Alla länder måste vidta åtgärder för klimatet, inte minst för att begränsa koldioxidutsläpp och därmed stoppa den globala uppvärmningen. Hur det ska gå till är bestämt genom Parisavtalet som antogs av världens länder i december 2015. I Parisavtalet, som kan ses som ett komplement till de globala målen, står exempelvis att utvecklingsländer behöver särskilt stöd för att kunna reducera sina utsläpp av koldioxid och för att hantera klimatförändringarnas effekter. Det ska ske samtidigt som den ekonomiska tillväxten för att människor ska kunna ta sig ur fattigdom.

Till mål 13 finns fem delmål knutna, ett av dem handlar om att öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringarna.

Även om klimatet kräver stora politiska beslut på nationell och internationell nivå, kräver det även av oss medborgare att ta stora och små vardagsbeslut.

Tips på hur du kan bidra till att uppfylla mål 13

  • Minska konsumtionen!
  • Skaffa en vattentunna till uppsamling av regnvatten för bevattning av gräsmatta och växter.
  • Cykla.
  • Åk kollektivt.