Agenda 2030, mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på att ansvarsfullt sätt. Vi konsumerar långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du att exempelvis en tredjedel av den mat som produceras slängs? Mål 12 handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Sveriges kommuner är stora konsumenter och upphandlar varje år varor och tjänster för miljardbelopp. Ljusdals kommuns upphandlingar är viktiga i arbetet för minskad miljö- och klimatpåverkan och hållbar utveckling.

Kommuner ansvarar också för stora delar av avfallshanteringen enligt miljöbalken. Att ta tillvara resurser i avfallet genom återvinning och att avgifta kretsloppet genom att samla in farligt avfall, är avgörande för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Kommunerna har även en viktig roll genom sitt ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall. Konsumentrådgivning och energi- och klimatrådgivning är andra tjänster som kommunen erbjuder invånarna.

Mål 12 har av OECD identifierats som ett av de globala mål som Sverige har störst utmaningar att nå. Våra utsläpp av växthusgaser som beror på konsumtion är höga. Vi behöver också arbeta med att fasa ut farliga kemikalier.

Konsumtion har i många EU-länder mattats av på senare tid, men svenskarnas konsumtion har fortsatt öka. Sverige ligger nu på tionde plats över de länder som släpper ut mest klimatförstörande gaser per person. Om utsläppen i de länder där varorna tillverkas skulle räknas, skulle vi svenskar släppa ut dubbelt så mycket per person, 12 ton/år.

Under de kommande årtiondena förväntas medelklassen växa kraftigt globalt. Det är positivt för individen som kommer att få bättre levnadsstandard, men det kommer också att innebära ökad konsumtion av resurser och produktion av varor och tjänster. Användandet av våra naturresurser är redan ohållbart och har negativ effekt på vår miljö och människors hälsa.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Ett av delmålen i mål 12 handlar om att öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar. Senast 2030 ska FN:s medlemsländer säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstil i harmoni med naturen.

Tips på hur du kan bidra till att uppfylla mål 12

  • Handla lokalt.
  • Handla second hand.
  • Ha restfest, frys in och planera dina matinköp.