Agenda 2030, mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 11 handlar om att göra städer och samhällen inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Lokalt spelar Ljusdals kommun en avgörande roll för att uppnå mål 11, bland annat genom det så kallade planmonopolet. Att ha planmonopol innebär att det är kommunen som bestämmer hur mark ska användas och bebyggas i kommunen.

Ljusdals kommun ansvarar också för samhälls- och bostadsplaneringen, för vatten, avlopp och delar av transportinfrastrukturen. Den vägledande översiktsplaneringen är viktig för att skapa en hållbar utveckling. I översiktsplanen talar kommunen om hur den vill att vår bygd ska utvecklas.

För att skapa hållbara samhällen behövs mer utvecklade former för dialog med medborgare och näringsliv.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och planering; inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering och ny teknik.

Ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter på hållbart byggande:

  • Ekologiska aspekter är bland annat bedömning av byggnadens miljöpåverkan, användningen av mark, vatten och andra naturresurser. Även så kallade ekosystemtjänster där människor kan dra nytta av naturens arbete som när växter renar luft, buskar dämpar buller, bin pollinerar grödor eller att vår hälsa ökar i naturen.
  • Sociala aspekter innebär exempelvis att byggnader ska vara tillgängliga och användbara för alla, oavsett om du ska dra in en barnvagn eller gå in och ta dig runt i bostaden med rollator.
  • Ekonomiska aspekter innebär bland annat att skapa förutsättningar för att bostäder kan byggas till rimliga kostnader och samtidigt hushålla med råvaror, energi och vatten.

Idag bor mer än 50 procent av jordens befolkning i städer, en siffra som förväntas öka till 60 procent år 2030. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade social klyftor, påfrestningar på ekosystem och negativ miljöpåverkan. Städerna står idag för 70 procent av växthusgasutsläppen. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Ett av delmålen i mål 11 lyfter att senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Tips på hur du kan bidra till att uppfylla mål 11

  • Åk inte bil i onödan. Promenera, cykla eller åk kollektivt så mycket du kan.
  • Ett skräp om dagen! Släng minst ett skräp om dagen som du hittar utomhus.
  • Föreslå lokala politiker att ta med ungas röster och åsikter i samhällsutvecklingen.
  • Gå ihop med dina kompisar och ta fram förslag på hur er närmiljö kan bli bättre.
  • När du återvinner papper, plast, glas och aluminium kan ditt skräp få nya användningsområden.