Medelstora förbränningsanläggningar

Samhällsservicenämnden ska enligt förordning om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471) upprätta ett register över de medelstora förbränningsanläggningar som finns i kommunen och tillgängliggöra uppgifter ur registret för allmänheten via kommunens hemsida. På denna sida finns information om registreringsplikt och uppgifter om de anläggningar som registrerats hos samhällsservicenämnden.

Definition av medelstora förbränningsanläggningar

Definitionen av en medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning med anläggningseffekt som är en (1) megawatt eller högre, men högst 50 megawatt. Nya medelstora förbränningsanläggningar kan i vissa fall överstiga 50 megawatt.

Registreringsplikt för nya och befintliga anläggningar

Medelstora förbränningsanläggningar omfattas av registreringsplikt. Det innebär att den som installerat eller avser att installera en medelstor förbränningsanläggning ska informera Samhällsservice­nämnden om anläggningen, detta ska ske via kommunens e-tjänst.

När information om anläggningen ska lämnas in till Samhällsservice­nämnden styrs av anläggningens effekt och om anläggningen togs i drift innan eller efter den 20 december 2018.

Driftsättning efter den 20 december 2018
Anläggning som tas i drift efter den 20 december 2018 med anläggningseffekt 1–50 MW ska registreras innan anläggningen tas i drift.

Driftsättning innan den 20 december 2018
Anläggning som togs i drift innan den 20 december 2018 är en så kallad 2018-anläggning och beroende på anläggningseffekt gäller olika datum för registreringsplikt.

Anläggningseffekt 5-50 MW
Anläggningseffekt 5–50 MW ger registreringsplikt 1 januari 2024.

Anläggningseffekt 1-5 MW
Anläggningseffekt 1–5 MW ger registreringsplikt 1 januari 2029.

E-tjänst för registrering

Bygg och Miljö har tagit fram en e-tjänst som ska användas för att lämna information om en medelstor förbränningsanläggning i enlighet med 18 § i förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. E-tjänsten finns under Självservice - e-tjänster blanketter.

Uppgifter som ska lämnas

Informationen som lämnas till Bygg och Miljö ska innehålla en rad uppgifter som hittas i 18 § i förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

I e-tjänsten ombeds du som verksamhetsutövare att fylla i samtliga uppgifter som ingår i 18 §.

 • Företagsnamn (verksamhetsutövare), organisationsnummer och företagets säte.
 • Anläggningens namn, fastighetsbeteckning och adress, kontaktuppgifter som telefon och e-post.
 • X- och Y-koordinater enligt SWEREF 99 TM (EPSG:3006) om anläggningen är stationär.
 • Datum när anläggningen togs eller tas i drift.
 • Anläggningens typ med användning av beteckningarna dieselmotor, gasturbin, tvåbränslemotor, annan motor eller annan medelstor förbränningsanläggning.
 • Anläggningseffekten i megawatt (MW).
 • Anläggningens verkningsgrad.
 • Typ av reningsutrustning.
 • Förväntat/beräknat antal årliga drifttimmar och genomsnittlig last vid drift.
 • Typ av bränslen och andel bränslen som förbränns eller avses förbrännas, med beteckningarna fast biomassa, övriga fasta bränslen, dieselbrännolja, flytande biobränsle, naturgas och andra gasformiga bränslen än naturgas.
 • Anläggningens sektor eller industrienhet, med användning av tillämplig NACE-kod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden samt med användning av tillämplig standard för svensk näringsgrensindelning (SNI-kod).

Tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken

För nya medelstora förbränningsanläggningar gäller att de, utöver registrering enligt förordning om medelstora förbrännings­anläggningar (2018:471), även kan omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken.

Tillståndsplikt gäller för anläggningar med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt.

Anmälningsplikt gäller för anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av

 • mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
 • mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.

Registrerade anläggningar

Ljusdal Energi AB, 55 65 09, Ljusdal Östernäs 15:3

Ljusdal Energi AB, 55 65 09, Ljusdal Gärde 11:3