Bygg- och rivningsavfall

Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dom skilda från varandra för vidare hantering. Sorteringen ska ske vid källan och kan därför i det generella fallet inte överlämnas för eftersortering.

Syftet med ändringen i avfallsförordningen (2020:614) är att gynna
återanvändning och materialåtervinning vilket anses vara i linje med nationella och internationella mål om cirkulära flöden.

De fraktioner som ska sorteras är:

  • Trä
  • Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips

I regelverket finns även bestämmelser om att den som samlar in bygg- och rivningsavfall som har sorterats ut ska samla in de avfallsslagen separat.

Undantag från bestämmelsen kan göras där det inte är tekniskt genomförbart att
separera sammanfogat material eller där avfallsslag är förorenade. Dessa undantag behöver dokumenteras och kunna uppvisas på begäran från tillsynsmyndighet.

I Naturvårdsverkets föreskrift om undantag från kraven på utsortering (NFS 2020:7) står det:

4 § Kravet på utsortering i 3 kap. 10 § avfallsförordningen inte gäller avfallsslag som:
1. utgörs av konstruktioner där ämnen eller föremål sammanfogats på ett sätt som gör att separering inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling, eller
2. är förorenade på ett sätt som gör att inblandning i det övriga utsorterade avfallet försvårar eller omöjliggör den lämpligaste behandlingen enligt avfallshierarkin i 15 kap. 10 § miljöbalken.
5 § För de avfallsslag som avses i 4 § gäller inte kravet i 3 kap. 12 § avfallsförordningen (2020:614) på att brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall.

Om avfallsproducenten av annat skäl bedömer att sortering inte är möjligt behöver dispens utfärdas från tillsynsmyndigheten (Bygg- och miljöenheten). Dispens ges där separat insamling inte är genomförbart eller där nackdelar överväger fördelar med fokus på miljönyttan. I de fall som sortering inte sker vid källan med anledning av dispens är det fortsatt aktuellt med sortering hos mottagare.

Kontakt

Bygg- och miljö

0651 - 18000

miljo@ljusdal.se

Relaterade sidor