Medicinsk insats

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterskan och skolläkaren ansvarar för elevhälsans medicinska insats (EMI) och tar över efter barnhälsovården (BVC) när barnet börjar grundskolan. Som för all annan hälso- och sjukvårdspersonal råder tystnadsplikt. EMI arbetar förebyggande och främjande och följer elevens hälsoutveckling genom att erbjuda och genomföra hälsobesök innefattande hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt gällande program, vaccinationer enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet, samt särskilda andra insatser vid behov.

Elever och vårdnadshavare kan på eget initiativ ta kontakt med skolsköterskan. Enklare sjukvårdsinsatser genomför när behov uppstår under skoldagen men om eleven blir sjuk eller behöver vård ska elev och vårdnadshavare vända sig till sin hälsocentral. Skolläkaren ansvarar för medicinska bedömningar vid skolrelaterade hälsoproblem.

I elevhälsans medicinska insats kan bland annat ingå att:

 • tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet
 • bidra i arbetet med lärmiljön
 • vid hälsobesöken identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av stöd/särskilt stöd
 • i samverkan med övrig skolpersonal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor
 • bidra med medicinsk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling
 • bevaka elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer vid behov kan erbjudas upp till 18 års ålder, samt fullfölja vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Elevhälsans medicinska Insats i Ljusdals kommun arbetar med digitala journaler sedan år 2012. Systemet behandlar samma personuppgifter som kommunens elevregister. De digitala journalerna behandlas med samma sekretess som i all övrig hälso- och sjukvård.

Hälsobesök och vaccinationer

Elevhälsan har ett basprogram som beskriver vad skolsköterskan erbjuder eleverna.

Förskoleklass

 • Hälsosamtal med elev och vårdnadshavare om inlärning, hälsa och livsstil.
 • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt, syn och hörsel.

Årskurs 2

 • Hälsosamtal om inlärning, trivsel och kamratrelationer
 • Hälsoundersökning som omfattar längd och vikt
 • Syn- och hörselundersökning erbjuds vid behov
 • Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Årskurs 4

 • Hälsosamtal om inlärning, hälsa och livsstil
 • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt och rygg
 • Syn-och hörselundersökning erbjuds vid behov

Årskurs 5

 • Vaccination mot HPV
 • Information och samtal i grupp om pubertetsutveckling

Årskurs 7/8

 • Hälsosamtal om inlärning, hälsa, livsstil, ANDT och sex- och samlevnadsfrågor
 • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt och rygg
 • Syn- och hörselundersökning erbjuds vid behov
 • Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta

Gymnasiet, årskurs 1

 • Hälsosamtal om inlärning, hälsa, livsstil, ANDT och sex- och samlevnadsfrågor
 • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt och vid behov ryggkontroll.
 • Syn- och hörselundersökning erbjuds vid behov
 • Elever som går nationell idrottsutbildning (NIU) erbjuds ett skolläkarbesök med en hjärtundersökning.

Mer om vaccinationer
Alla elever erbjuds vaccinationer i skolan enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. De vaccinationer som erbjuds ger ett skydd mot sjukdomarna mässling, påssjuka, röda hund, difteri, stelkramp och kikhosta. Från och med höstterminen 2020 erbjuds både flickor och pojkar födda 2009 vaccin mot humant papillom virus (HPV).

Läs mer om vaccinationer på vaccinfunkar.se.

Kontakt

Råd om vård dygnet runt – ring 1177 eller via internet

Skolläkare
Kontaktas genom skolsköterskan.

Kontaktuppgifter till skolsköterskorna finns under respektive skola.