Fiskevårdsplan

Ljusdals kommun har historiskt sett hållit sig väl framme när det gäller arbete med fiskevård och utveckling av fiskevatten. När den första kommunala fiskeplanen antogs 1991 var den relativt tidig av sitt slag i Sverige och den första i Gävleborgs län.

Fiskeplanen, som inte fullt ut omfattade hela kommunen, kompletterades 1993 med en plan för Orsa besparingsskogs fiskevårdsområde. Med ledning av fiskeplanerna har relativt omfattande arbeten i och kring kommunens vatten genomförts under ett flertal år, med kulmen och avtagande aktivitet under den andra hälften av 90-talet.

Åtgärderna som verkställdes under 90- talet utfördes dock med dåtidens kunskap och resurser, och utvecklingen av fiskevård har gått kraftigt framåt sedan dess. Mycket arbete återstår att göra och restaureringsbehovet i Ljusdals kommun är fortfarande stort. I och med att EU:s vattendirektiv och olika nationella och regionala miljömål trätt i kraft, så finns det idag helt andra krav och ramar att arbeta efter. Detta innebär att modern fiskevård i själva verket är en del av så mycket mer, med hela vår vattenmiljö i fokus.

Under år 2012-2015 har Ljusdals kommun tagit fram en ny fiskevårdsplan för Ljusnans tillrinningsområde, vilket föregåtts av ett omfattande inventeringsarbete. Planen antogs av kommunstyrelsen 2016-12-01.

Under år 2016-2019 har kommunen även tagit fram ytterligare en fiskevårdsplan som omfattar Voxnans avrinningsområde. Planen antogs av kommunstyrelsen 2020-03-12.

Fiskevårdsplan
Ljusnan

Fiskevårdsplan
Voxnan

Kontakta oss

Kommunekolog
Oscar Embretsen
Ljusdals kommun
0651-181 38
oskar.embretsen@ljusdal.se