Eftersläckning samordnas nationellt

Regeringen har idag gett Länsstyrelsen i Jämtlands län uppdraget att samordna eftersläckningsarbetet av de stora skogsbränderna 2018. Syftet med uppdraget är att säkerställa att eftersläckningsarbetet sker på ett samordnat och säkert sätt.

– Det finns ett behov av en enhetlig hantering av eftersläckningsarbetet och att samlat ta vara på relevanta erfarenheter. Vid en större brand med många markägare är eftersläckning en svår uppgift eftersom den kräver god samordning, resurser och kunnande – då arbetet är svårt och riskfyllt. Med detta uppdrag vill vi skapa en trygghet för skogsägarna och stödja dem i det arbetet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande från regeringen.

Regeringen gör därtill den preliminära bedömningen att det kommer behövas avsättas 50 miljoner för efterarbetet med anledning av skogsbränderna.

Länsstyrelsen i Jämtlands län får 3 miljoner kronor för att:

  • Bistå andra myndigheter och kommuner med information i frågor som rör eftersläckningsarbetet.
  • Underlätta överlämning av ansvaret från räddningstjänst till markägare genom att ta fram samarbetsformer mellan försäkringsbolag, markägare och övriga intressenter inför eftersläckning.
  • Utforma en modell för hur eftersläckningsarbete kan organiseras i områden med många berörda markägare.
  • Stötta länsstyrelser och andra myndigheter samt kommuner i arbetet.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2019 till Näringsdepartementet.

Bakgrund
Det är räddningstjänstens uppgift att hantera det akuta skedet i släckningsarbetet vid skogsbrand. Enligt (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska räddningsledaren, när en räddningsinsats är avslutad och om det är möjligt, underrätta nyttjandeinnehavaren eller markägaren till den egendom som räddningsinsatsen har avsett om behovet av bevakning, restvärdeskydd, sanering och återställning. Ansvaret för eftersläckning ligger hos markägarna.