Samverkan med frivilliga vid kris

Sommarens bränder visade tydligt på potentialen i frivilliga insatser. Människor vill hjälpa till när samhället ställs inför stora utmaningar. Ljusdals kommun och Länsstyrelsen Gävleborg arbetar på flera sätt för att strukturera samverkan med frivilliga krafter vid samhällsstörningar.

Flera utvärderingar efter sommaren belyser utmaningen i att strukturera och ta vara på erbjudanden från frivilliga. Genom sociala medier kan en lokalt baserad kris engagera människor långt utanför det aktuella området. Krisorganisationen behöver snabbt kunna kanalisera gåvor eller praktisk hjälp, så att de kommer till bäst nytta.

Som vi tidigare rapporterat (se länkar) arbetar flera statliga aktörer för att utveckla Sveriges förmåga att ta vara på frivilliga krafter vid större samhällsstörningar.

Skapa strukturer för samverkan

Brandkrisen 2018 har gett Ljusdals kommun och Länsstyrelsen Gävleborg många viktiga erfarenheter. Inte minst vilken roll frivilliga krafter kan spela före, under och efter en kris.

-Vi ser helt klart nyttan i att skapa samverkan med frivilligorganisationer. Ljusdals kommun samarbetar med länsstyrelsen och länets kommuner, för att bland annat identifiera behov och ta fram ett ramavtal, för att snabbt och effektivt kunna samordna frivilligresurser vid kris, berättar Ljusdals kommuns säkerhetschef Josefin Jarlheden.

Hon ansvarar för att initiera åtgärder från internutredningen av krisledningsgruppens arbete, som hon genomfört tillsammans med Olle Björk från Ljusdals räddningstjänst. Där finns flera åtgärdsförslag som rör frivilliga:

  • Ljusdals kommun behöver skapa strukturer för att snabbt starta en mottagningsorganisation för frivilliga (privata eller företag) så de tas om hand på bästa sätt.
  • Kommunen bör teckna samverkansavtal med utsedda frivilligorganisationer (länsstyrelsen tar fram ett ramavtal och ser över behov och åtgärder, i dialog med kommunerna).
  • Ljusdals kommun inventerar vilka företagsresurser som finns inom jordbruk, skogsbruk eller andra branscher, som kan aktiveras tidigt i räddningsinsatser.

- Nästa gång en kris inträffar kan den vara av ett helt annat slag. Därför är det viktigt med en bred syn på lokala och regionala resurser vid kris och hur vi kan samverka med flera olika slags organisationer, menar Josefin Jarlheden.

Samarbete vid räddningsinsatser

Ljusdals räddningstjänst har redan initierat samarbete med Maskinringen (MR) och Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

-Sommaren visar vilka otroliga resurser vi har lokalt, inom bland annat lantbruket. Nu har vi skapat kontaktvägar för att snabbt kunna utöka släckningsinsatser eller evakuering av djurbesättningar vid större händelser, berättar Ljusdals räddningschef Peter Nystedt.

Räddningstjänsten har också sonderat möjligheten att utveckla samarbetet med skogsbolagen.

-Vi har ställt frågan till flera skogsbolag om att skapa ett skogsbrandvärn. I Håvra har de redan startat ett frivilligt skogsbrandvärn på privat initiativ. Det händer bra saker på många olika håll, menar Peter Nystedt.