Rutiner för fakturor som rör skogsbranden

I samband med skogsbranden har det uppstått kostnader för olika aktörer som varit involverade i räddningsinsatsen. Här beskrivs hur andra aktörer än Ljusdals kommun kan söka ersättning för sina kostnader.

Kostnader för kommuner som stöttat Ljusdals kommun under insatsen
Kommuner som stöttat Ljusdals kommun ska själva söka om ersättning hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), d.v.s. inte skicka fakturor och/eller andra ersättningskrav till Ljusdals kommun.

I en skrivelse ställd till länsstyrelserna och kommunerna daterad 2018-07-26, med diarienr 2018-07607 "Information om hantering av vissa kostnader för räddningsinsatser vid skogsbränderna samt ansökningar om ersättning", har MSB meddelat direkt ansökningsförfarande för stöttande kommuner.

Använd mall för sammanställning och specifikation av kostnader enligt informationen på MSB:s hemsida, men till skillnad från instruktionen som finns beskriven för blanketten, skicka ansökan direkt till MSB.

Kostnader för insatser där länsstyrelsen tagit över ansvaret för insatsen
Länsstyrelsen administrerar och betalar fakturor och övriga ersättningsanspråk avseende kostnader för insatser efter det att länsstyrelsen tagit över ansvaret för räddningsinsatsen. Kontakta Ljusdals kommuns ekonomichef Tom Westerberg vid eventuella avgränsningsproblem.

Kostnader för utländska flygresurser och utländsk markpersonal
MSB ersätter kostnader för utländska flygresurser och utländsk markpersonal direkt.

Ersättningar och anspråk från frivilliga
Ersättningar enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt övriga ersättningar och anspråk från frivilliga och frivilligorganisationer handläggs direkt av länsstyrelsen via samordningskansliet.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 072 – 226 70 55
E-post: samordningskansli.gavleborg@lansstyrelsen.se
Postadress: Samordningskansli skogsbrand, Länsstyrelsen Gävleborg, 801 70 Gävleborg
Ansvarig: Erik Holmestig, 010 – 225 14 26, erik.holmestig@lansstyrelsen.se