RescEU ökar beredskap för katastrofer

översvämning

De senaste åren har flera naturkatastrofer inträffat i Europa. Samordning på alla nivåer är nödvändigt för att klara stora händelser. RescEU kan stärka civilskyddsinsatser vid katastrofer inom EU, bland annat vid stora bränder eller översvämningar.

Naturkatastrofer känner inte av några gränser. Klimatförändringar ökar riskerna för att katastrofer inträffar och att de får allt större verkningar. De senaste åren har vi upplevt ett stort antal naturkatastrofer i hela EU: bränder, översvämningar och andra händelser med hundratals drabbade och döda, och mångmiljonskador på infrastruktur.

Gällande system för att hantera större katastrofer bygger på frivilliga bidrag från deltagande länder, som samordnas av EU till det land som begärt katastrofstöd.

Det skedde till exempel vid bränderna i Sverige 2018. Då koordinerade EU enligt egen uppgift sju brandflyg, sex helikoptrar, 67 fordon och mer än 360 medarbetare från deltagande EU-länder. Utöver det kom hjälp även från andra länder. Numerärt var detta den största EU-insatsen inom brandsläckning sedan hjälpstrukturen skapades 2001.

Extrema väderförhållanden och andra fenomen sätter stor press på medlemsstaternas förmåga att hjälpa varandra, särskilt när flera länder drabbas av samma typ av katastrofer samtidigt. Förslaget om RescEU kan förstärka civilskyddet för EU:s befolkning.

Samordning på alla nivåer nödvändigt

- Det är bra att EU stärker beredskapen för olika samhällskatastrofer. De nämner ju bland annat ökad brandrisk, genom klimatförändringarna. Sommaren 2018 visar tydligt att en stor brandhändelse kan en liten kommun, eller ett land, inte klara ensam, säger Josefin Jarlheden som är säkerhetschef i Ljusdals kommun. 

Regeringens särskilda utredare Jan-Åke Björklund, som utvärderar bränderna 2018, har redan pekat på vikten av samordning lokalt och regionalt, för att snabbt kunna skala upp räddningsinsatser. Han menar att kommuner behöver vara anslutna till en samlad systemledning och ledningscentral, med ständig beredskap. När något stort händer ska allt vara förberett för att förstärka organisationen.

RescEU kan lyfta samordning på internationell nivå.

Stärkt europeisk insatskapacitet

RescEU skulle innebära en ny europeisk reservkapacitet med brandbekämpningsplan, särskilda vattenpumpar, urban sök och räddning samt fältsjukhus och akutsjukvårdsgrupper.

- I nödlägen måste det finnas ett EU som skyddar sina medborgare. Vid en farlig skogsbrand eller översvämning där den nationella kapaciteten inte räcker till behöver våra medborgare handling och inte ord. Tack vare rescEU kan vi vara solidariska på en konkret nivå med de medlemsstater som drabbas av en katastrof, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Förutom samfinansiering av konkret utrustning för reservkapacitet inom brandbekämpning, medicinska nödsituationer och kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära incidenter handlar det om att hitta former för att stärka medlemsstaternas förebyggande arbete och katastrofberedskap.

Förslaget om RescEU behöver godkännas formellt av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.