Fastighetsägare och väghållare

Eftersläckning

När räddningsledaren bedömer att branden inte kan sprida sig vidare och ytterkanten på brandområdet är släckt avslutas räddningsinsatsen. Brandområdet i Ljusdals kommun överlämnades den 9 augusti 2018 till fastighetsägare, för eftersläckning. Det kan handla om släckning av myrstackar och stubbar och att hålla koll på nya bränder.

För att underlätta efterarbetet åtog sig skogsbolagen att samordna bevakning och hantering av eventuella uppblossande bränder. Mellanskog ansvarar för brandområdet i Enskogen, Sveaskog för Ängra och Holmen skog för Nötberget. Kostnaderna fördelas på dig som är fastighetsägare inom brandområdet. Länsstyrelsen ansvarar för luftbevakning, så länge behov kvarstår.

Var försiktig i brandområdet

Brandområdet är öppet för tillträde, men du behöver vara försiktig och uppmärksam om du vistas ute i skog och mark.

Se upp för fallande träd
Träd som ser friska ut kan ha skadade eller helt avbrunna rötter. De kan falla snabbt och ljudlöst, särskilt vid blåst, kraftigt regn eller mycket snö.

Håll avstånd till maskiner och lastbilar
Skogsmaskiner och lastbilar arbetar med brandskadad skog och återställning av mark. Håll ordentligt avstånd till skogsmaskiner om du går till fots och se upp för arbetsfordon på skogsbilvägarna.

Allemansrätt och naturreservat
Allemansrätten ger alla en unik möjlighet att röra sig i naturen, med respekt för natur och djurliv samt hänsyn till de som bor och arbetar i området. I områden som är eller ska bli naturreservat står brandskadad skog kvar för att utvecklas fritt. Där kan andra regler gälla.

Begränsningslinjer och trädsäkring

Under brandtiden skapades flera begränsningslinjer (kallas även brandgator). För att förhindra brandspridning har träd avverkats och markvegetation grävts upp. Skogsbolagen samordnar det virke som förts ut från begränsningslinjerna.

Direkt efter bränderna inleddes även trädsäkring av vägar i brandområdet. Mellanskog hanterar virke från brandområde Enskogen, Sveaskog för Ängra och Holmen skog för Nötberget.

Alla virkesvolymer är uppmätta utifrån varifrån de kommer, och alla fastighetsägare får ekonomisk ersättning för sina volymer.

Sveaskog samordnar återställning av områden med begränsningslinjer. 

Återställning av enskild väg

Väghållare för enskild väg ansvarar för att skador i vägen återställs. Skador som uppkom i samband med räddningsinsatsen kommer att ersättas ekonomiskt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Regeringen har tagit beslut om särskilt stöd till väghållare, för att förstärka och bärighetshöja vägar utöver själva återställningen, så vägarna klarar många tunga transporter på kort tid.  

Det brandskadade virket behöver föras ut så snart som möjligt, för att undvika skadeangrepp och värdeminskning. Skogsbolagen i området har därför gjort snabba insatser tillsammans med aktuella vägföreningar, för att få körbara vägar.