Ersättning för brandgator

Begränsningslinje / brandgata

Du som äger mark med brandgator (­begränsnings­linjer) från bränderna får ersättning för det virke som körts ut. Du behöver även godkänna om du vill vara med i gemensam återställning av de påverkade ytorna.


Betalning för virke

Skogsbolag i brandområdet har på myndigheternas uppdrag kört virket till förädlingsindustrin ganska snabbt efter bränderna. Virket är uppmätt med data för position och mängd.

Du blir kontaktad senast maj 2019. I ett första steg betalas en schablonersättning för din virkesmängd ut, enligt Skogsstyrelsens fördelningsmodell.

Om du anser att din skog hade ett högre värde (genom ålder och andra kvaliteter) än schablonersättningen, kan du i steg två ansöka om ersättning för resterande värde. Du behöver  verifiera dina ersättningsanspråk, gärna genom skogsbruks­planer. Samordningskansliet granskar och verifierar anspråk med hjälp av olika myndigheter och försäkringsbolag. 

Återställning av brandgator

Bearbetad mark i brandgator/begränsningslinjer behöver återställas för skogsproduktion, bland annat genom att större uppgrävda stenar fraktas bort. Angränsande orörd skogsmark kan utgöra referensram för återskapad ytstruktur.

I samråd med inblandade myndigheter erbjuder Sveaskog sig att återställa marken som förstördes genom räddningsinsatsen. Till grund för återställningen ligger översynen av förstörd infrastruktur som Trafikverket och Skogsstyrelsen gjort, tillsammans med din rätt till ersättning för skador orsakade av räddningsinsatsen.

Du behöver skriva på ett avtal för att ge Sveaskog rätt att återställa på din mark. Då hanterar de utrustning och utgifter för återställningsarbetet, mot ersättning från staten.

Avtalet är helt frivilligt. Om du väljer att tacka nej behöver du återställa din mark på egen hand, eller med egen entreprenör, och själv verifiera och ansöka om ersättning för skäliga kostnader.

Mer information

Läs mer hos Länsstyrelsen Gävleborg

Relaterade sidor

Samordnings­kansli

Trädsäkring, ersättning, fakturor, tillträde till brandområdet, mm.

Kontakt
072-226 70 55
(dygnet runt)

Placering
Länsstyrelsen: Borgmästarplan 2, Gävle

Ljusdals kommun: kommunhuset, Norra järnvägsgatan 21