MI - Motiverande samtal

Motiverande Samtal är det svenska namnet på metoden Motivational Interviewing som ofta förkortas MI.

Motiverande Samtal är en form av samtal som kan användas i samband med terapi, rådgivning, konsultation med mera.

Den senaste definitionen från metodens grundare lyder:
Motiverande samtal är en samarbetsinriktad samtalsstil som syftar till att stärka en persons egna motivation och åtagande till förändring.

Metoden MI vilar på fyra grundpelare:

Visa empati
Terapeuten ska uttrycka empati, genom att dela med sig av sin förståelse för klientens situation, genom kontinuerliga reflektioner av det klienten säger. Reflektionerna skapar ett mer dynamiskt samtal, och förmedlar att terapeuten hänger med i diskussionen.

Utveckla diskrepans
De konsekvenser som ett beteende leder till har betydelse för motivationen att fortsätta med beteendet. Att resonera kring ett beteendes positiva och negativa sidor och väga dem mot varandra kan hjälpa klienten att börja överväga andra alternativ. Diskrepans är skillnaden mellan hur patienten skulle vilja leva, kontra hur deras liv ser ut.

Följa med i motstånd
Terapeuten ska acceptera klientens motvilja till förändring som en naturlig del av processen.

Uppmuntra till autonom förändring
Att utan vidare föreslå och argumentera för förändring kan leda till ökad motvilja och utlöser försvarsmekanismer och rationaliserande av beteendet. Motiverande samtal försöker istället uppmana till att klienten bildar sig en egen syn på problematiken, och använda sina egna argument för förändring.