Boendeformer vid funktionsnedsättning

Boende med särskilt stöd
Om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan bo i en egen bostad, kan du ansöka om en bostad med särskild service. Du ansöker hos biståndshandläggare.

Det finns flera olika varianter av bostad med särskild service i Ljusdals kommun; gruppbostad och servicebostad.

Gruppbostad för vuxna
En gruppbostad består vanligtvis av fyra till sex lägenheter ligger i direkt anslutning till gemensamma utrymmen där stöd, service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Gruppbostad är ett alternativ för personer som har behov av personal i direkt närhet dygnet runt. Servicen i gruppbostaden ska täcka den boendes hela stödbehov. Förutom omvårdnad ingår fritid, kultur och rekreation.

Servicebostad
Servicebostäder är lägenheter som är samlade geografiskt med en gemensamhetslokal i närområdet. Det är en mellanform mellan gruppbostad och boende i egen lägenhet. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Förutom omvårdnad ingår fritid, kultur och rekreation.

Särskilt anpassad bostad
Särskilt anpassad bostad är en bostad som anpassas till ett individuellt boende. Den anpassade bostaden kombineras med stöd och insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Boende för personer med fysisk funktionsnedsättning
Ett särskilt boende är en bostad med service och omvårdnad dygnet runt, samt hälso- och sjukvårdsinsatser. Boendet ger alla hjälpinsatser som du behöver i det dagliga livet. Särskilt boende kan beviljas om du har ett omfattande och varaktigt behov av stöd och då insatser från hemtjänst inte är tillräckliga.