Alkohol och tobak

Serveringstillstånd

Alkohollagstiftningen har tillkommit för att begränsa alkoholens skadeverkningar och är i första hand en skyddslagstiftning.

Servering av alkoholdrycker ska ske med återhållsamhet och får inte föranleda olägenheter i fråga om ordning och nykterhet. Enligt alkohollagen 2010:1622 måste du ha tillstånd för försäljning av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.

Innan beslut om serveringstillstånd fattas, ska godkänt kunskapsprov ha genomförts. Tid för detta bokas hos alkoholhandläggaren.

Anmälningsskyldighet
Den som har stadigvarande serveringstillstånd ska anmäla:

  • provsmakning
  • kryddning av snaps
  • lokal vid cateringverksamhet

Handläggningstider

  • Stadigvarande tillstånd - 8 veckor
  • Tillfälligt tillstånd till allmänheten - 6 veckor
  • Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap - 4 veckor
  • Anmälan om catering - snarast

Folköl och e-cigaretter

Den verksamhet som bedriver detaljhandel med folköl och e-cigaretter samt servering av folköl är skyldig att anmäla detta till kommunen innan försäljning eller servering påbörjas.

Detaljhandlare med folköl och e-cigaretter ska utöva egenkontroll. Egenkontroll betyder att du som verksamhetsutövare ansvarar för att lagen följs. Bland annat ska all personal känna till och följa reglerna för försäljning av folköl och e-cigaretter. På ditt försäljningsställe ska det finnas ett egenkontrollprogram.

Tobak

Ny tobakslag från och med 1 juli 2019
Den nya lagen innebär bland annat att det krävs det tillstånd för att sälja tobak. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast den 1 november 2019 ansöka om tillstånd. Länk till ansökningsblanketter finns denna sida under Blanketter. När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram.

Den nya tobakslagen innebär också att det blir ett utökat rökförbud utomhus med rökförbud på uteserveringar, järnvägsperronger, allmäna lekplatser med flera platser. Se vidare information under Dokument.

​Ansökningsavgift

Vid ansökan om tillstånd för alkoholservering och tobaksförsäljning tar kommunen ut en avgift. Avgiften faktureras.

Handläggningen påbörjas när kompletta handlingar till ansökan har inkommit och avgifter är betalda.