Mer om kommunens intäkter

Ljusdals kommuns intäkter

Ljusdals kommuns samlade intäkter under ett år uppgår till cirka 1.6 miljarder. Huvuddelen av intäkterna utgörs av kommunalskatt på invånarnas löneinkomster, inkomster av näringsverksamhet samt pensioner. Utöver kommunalskatten får kommunen intäkter ur det statliga utjämnings­systemet. Utjämningssystemet syftar till att garantera alla kommuner likvärdiga ekonomiska förutsättningar oberoende av inkomstförhållanden och opåverkbara strukturella förhållanden. Utjämnings­systemet består av flera delar, men de viktigaste är inkomstutjämning och kostnadsutjämning.

Inkomstutjämning

Inkomstutjämningen reglerar skillnader mellan kommunernas skattekraft. Kommuner med hög skattekraft betalar avgifter till kommuner med låg skattekraft. Ljusdals kommun har låg skattekraft och får bidrag ur systemet.

Kostnadsutjämning

Kostnadsutjämningen reglerar skillnader mellan kommunernas strukturella förhållanden. Ljusdals kommun har många äldre och kommunen är stor till ytan. För detta får vi bidrag ur systemet. Vi betalar avgifter till andra kommuner för individ- och familjeomsorg samt för barnomsorg och förskoleverksamhet, där vi har en mindre kostsam struktur.

Riktade bidrag

Staten betalar också ut riktade bidrag till kommunerna, när beslut tas om att kommunerna ska prioritera vissa områden. Då "öronmärks" pengar för detta. Exempelvis får kommunen pengar för att finansiera intäktsminskningen efter införandet av maxtaxa inom barnomsorgen.

Den kommunala fastighetsskatten

Från och med 2008 får kommunen också intäkter via den kommunala fastighetsavgiften som ersatte fastighetsskatten. Dessa intäkter medförde dock inga nya pengar för kommunerna, eftersom de statliga bidragen minskades med motsvarande summa.

Övriga intäktskällor

Bland övriga intäktskällor för kommunen finns taxor och avgifter inom olika områden, bland annat för vatten och avlopp, sophämtning, barnomsorg, äldreomsorg, och inträdesavgifter till exempelvis simhallen.

Kontakt­information

Ekonomichef

Eric Carlsson

0651-180 47

eric.carlsson@ljusdal.se