Stickande och skärande verksamheter

Foto: Mostphotos.

Information till tatuerare, kosmetiska tatuerare, piercare och barberare

Traditionella tatuerare och kosmetiska tatuerare (inklusive microblading), piercare och barberare behöver anmäla sin verksamhet till miljöenheten.

Från och med 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande skärande verksamhet där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Det innebär att du blir anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet. Exempel på verksamheter som numera är anmälningspliktiga:

 • Barberare eller frisörer som använder rakblad eller rakkniv mot hud
 • Håltagning med sterila engångskassetter som till exempel Blomdahl, Studex och Iverness
 • Nålepilering.

Egenkontroll

Enligt miljöbalken och egenkontrollförordningen ska en verksamhetsutövare ha ett egenkontrollprogram för att fortlöpande kontrollera, planera och följa upp verksamheten för att motverka och förebygga att olägenhet för människors hälsa uppstår. Det finns även krav på dokumentation.

Rutiner för lokalen

 • Lokalen ska vara lättstädad och ha fria ytor.
 • Instrument och material ska förvaras i stängda lådor, skåp eller förråd.
 • Handtvättfat bör finnas i eller nära intill behandlingsutrymmet.
 • Undvik textilier som till exempel mattor, kuddar, draperier, avskärmningsskärmar, stolar.
 • Finns det flera behandlingsplatser ska dessa placeras så att man undviker risk för smittspridning.
 • Rengöring av instrument ska ske på en särskild plats som är avskild från övrig verksamhet.
 • Det ska finnas städrutiner över lokalens olika utrymmen. I rutinerna ska det framgå vad som görs dagligen, veckovis, månadsvis samt vid storstädning.
 • Lokalen ska ha tillräcklig ventilation för antalet personer som vistas i lokalen. Luften som kommer in i lokalen bör vara 7 liter per sekund för varje person som är i lokalen.
 • Det ska finnas dokumentation på att ventilationen i lokalen är kontrollerad (OVK-protokoll)

Rutiner för behandling

 • Att du innan behandling frågar kunden om eventuella sjukdomar och mediciner som kan påverka behandlingen.
 • Kunden ska få med sig skriftliga efterbehandlingsråd.
 • Du ska ha bra rutiner för handhygien.
 • Att du har rutiner för hur du förbereder behandlingsplatsen och vilka rengöringsrutiner du har av behandlingsplatsen efter kund. Tatuerare, kosmetiska tatuerare och piercare behöver till exempel plasta in tagytor.
 • Desinficera huden innan ingrepp.
 • Vid piercing i munnen behöver kunden skölja med ett antibakteriellt munvatten.
 • Att särskilda arbetskläder används samt engångsförkläden.
 • De smycken som du använder får inte innehålla otillåtna halter av metaller, till exempel bly, kadmium och nickel.
 • Läkstiften ska vara sterila och rätt utformade för den kroppsdel som ska piercas.

Rutiner för färger

Från den 5 januari 2022 räknas tatueringsfärger som kemiska produkter och ska uppfylla EU:s lagstiftning. Samtidigt gäller den svenska lagstiftningen om tatueringsfärger och Läkemedelsverkets föreskrifter om tatueringsfärger.

Bland annat gäller:

 • Koncentrationsgränser för skadliga ämnen.
 • Krav att tatuerare endast får använda tatueringsfärger märkta med ”blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup” (märkningen “mixture for use in tattoos or permanent make-up” accepteras).
 • Krav att tatuerare före tatuering ska ge kunden information om de tatueringsfärger som ska användas inklusive vad de innehåller.
 • Krav på märkning gällande sterilitet, hållbarhet och företagsuppgifter
 • Språkkrav för märkning
 • Krav att tatueringsfärgens förpackning ska bibehålla färgens sterilitet fram till användande.
 • Krav att den som i Sverige tillverkar eller den som för in tatueringsfärger till Sverige ska anmäla sina företagsuppgifter och uppgifter om tatueringsfärgerna till Läkemedelsverket.

Mer information om tatueringsfärger finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Rutiner för instrument

Du ska ha rutin för hur du rengör dina instrument.

Instrument som används vid hygienisk verksamhet ska alltid rengöras, desinficeras och steriliseras. Engångsnålar och engångsskalpeller bör används så långt det är möjligt. Tänk också på att hantering och förvaring efter smittreningen är viktig för att inte instrumenten ska förorenas innan de används.

 • Skalpell- och rakblad ska vara av engångstyp.
 • Instrument och redskap, som inte är av engångstyp, ska rengöras noggrant innan återbruk.
 • Instrument och redskap som berör med slemhinnor eller skadad hud ska vara desinfekterade.
 • Instrument och redskap ska rengöras mekaniskt före desinfektion.
 • Värmekänsliga instrument och redskap kan desinfekteras med kemiska medel enligt tillverkarens anvisningar.
 • Vid penetrering av hud eller slemhinna ska sterila instrument användas.
 • Sterila instrument och redskap ska förvaras i sterila förpackningar.

Rutiner för avfall och kemikalier

Förvara stickande skärande avfall i en särskild behållare som går att försluta och som är tydligt märkt. Du får inte slänga avfallet i de vanliga hushållssoporna utan det ska lämnas till en avfallsstation (t.ex. Åkerslund).

Om du transporterar avfall som uppkommit i egen yrkesmässig verksamhet behöver du anmäla till Länsstyrelsen om:

 • mängden farligt avfall är mindre än 100 kilo eller 100 liter per kalenderår

Anmäl här:

Kemikalielista och säkerhetsdatablad för alla faroklassade produkter, inklusive städprodukter behövs.

Miljöenheten

0651-180 00
miljo@ljusdal.se

E-tjänster och blanketter