Miljöbilar

En miljöbil är extremt bränslesnål eller drivs med alternativa drivmedel, el eller hybridmotor. Den uppfyller även vissa krav när det gäller t ex avgasnivåer, miljöklass och koldioxidutsläpp. Utsläppen av växthusgasen koldioxid är lägre och avgaserna är renare i jämförelse med bensin och diesel. Ofta bullrar den även mindre.

Miljöanpassade fordon

Allt fler upptäcker och köper miljöbilar som kan gå på förnybara, icke fossila drivmedel som el, etanol, gas eller rapsmetylester. Tankställen för alternativa bränslen finns idag på många håll runt om i Sverige. Ofta är det förmånligt med en miljöbil eftersom dessa kan ha lägre förmånsvärde, ge billigare parkering och skattesubventionerat bränsle. Sedan 2005 är minst hälften av de personbilar som statliga myndigheter köper in eller leasar miljöbilar.

Etanolfordon

Det vanligaste alternativa drivmedlet är etanol. Bilar som körs med etanol släpper ut 60-80 procent mindre koldioxid i atmosfären. Personbilar och andra lätta fordon körs med en blandning av 85 procent etanol och 15 procent bensin (E85). Men det kräver en bränsleflexibel motor, en så kallad flexifuel eller FFV-motor, som drivs med en valfri blandning av bensin och E85 etanol. Tunga fordon med modifierade motorer kan ersätta dieseln med etanol. Om man kör på etanol krävs motorvärmare vid kallstart vid temperaturer under minus 15 grader.

Biodiesel – HVO

HVO är en förnybar diesel som är mycket lik fossil diesel vilket gör att den kan användas i de flesta dieselfordon. Det krävs dock att fordonstillverkarna godkänner att HVO kan tankas i fordonet för att tillverkarens garantier ska gälla. HVO kan även låginblandas i fossil diesel för att sänka klimatpåverkan för fordon som inte är godkända för 100 procent HVO.

RME-fordon

RME (RapsMetylEster) framställs av rapsolja, en oljeväxt, samt metanol från fossila råvaror. Det används enbart i fordon med särskilt anpassade dieselmotorer. I jämförelse med dieseldrivna bilar släpper RME-drivna ut cirka 60-80 procent mindre koldioxid. Tillgången och potentialen för att odla raps som råvara till drivmedel är mycket begränsad. Bara några procent av dagens dieselanvändning kan teoretiskt ersättas av RME. Det finns för närvarande inga modeller av nytillverkade dieselbilar som godkänns som miljöbilar i storstäderna.

Elfordon

Elbilen är miljömässigt sett överlägsen alla andra fordonstyper som serietillverkas idag och är dessutom billig i drift. Energiåtgång, utsläpp och buller är lägre än för andra fordonstyper. Elbilen drivs på batterier som laddas upp med el. Nackdelarna är den korta räckvidden och bilens begränsade maxhastighet. Den totala verkningsgraden (utnyttjandet av tillförd energi) hos en elbil är något högre än hos motsvarande dieselbil.

Utsläppen av växthusgaser och hälsofarliga ämnen är mycket lägre från den el som produceras än från diesel- och bensinbilar. Idag kommer elbilen mest till sin rätt i tätortstrafiken, men intresset riktas alltmer mot hybridbilen.

Elhybridfordon

Hybridbilen har både en bensin- och en elmotor. Elmotorns batterier laddas av bensinmotorn som i sin tur hjälper till att driva bilen vid accelerationer och låga hastigheter. Den jämnare motorgången minskar bensinåtgången från c a en liter till en halv liter per mil. Bränsleförbrukningen blir lägre eftersom batteriet lagrar energi från förbränningsmotorn och därmed höjer verkningsgraden. Vid inbromsningar kan bromsenergi lagras som elektricitet och vid stopp kan motorn stängas av. Den lagrade energin utnyttjas sedan av elmotorn vid drift och sänker på så sätt bränsleförbrukningen.

Gasdrivna fordonsbilar

Fordonsgas, dvs natur- och biogas (metan) används som drivmedel i tvåbränslefordon som är försedda med en extra gastank. De kan köras med både metan och bensin.

Naturgas

Naturgas är ett fossilt (icke förnybart) drivmedel som består till c:a 90 procent av metan och resten bl.a. propan och butan. Naturgas som fordonsbränsle används i bussar, renhållningsfordon, distributionslastbilar, transportfordon och personbilar.
Utsläppen av reaktiva kolväten från lätta fordon är c:a 70 procent lägre vid naturgasdrift än vid bensindrift. Utsläppen av växthusgaser är 15-25 procent lägre vid naturgasdrift än från motsvarande bensinfordon.

Biogas

Biogas är ett förnybart drivmedel som ger låga växthusgasutsläpp jämfört med andra alternativ och som ger liten hälsopåverkan. Biogas som fordonsbränsle renas och uppgraderas så att det består till c:a 97 procent av metan och resten koldioxid (förnybar, kommer från jäsprocessen). Biogas som fordonsbränsle används i bussar, renhållningsfordon, distributionslastbilar, transportfordon och personbilar.

Bränslecellfordon

En bil som är utrustad med bränsleceller tillverkar sin egen el med hjälp av reaktionen mellan vätgas och luftens syre. Resultatet är elström och vattenånga, som är det enda bilen släpper ut. Ett bränslecellsfordon kan även drivas med metan.
De flesta biltillverkare utvecklar bränslecellsdrivna fordon och de tankas främst med vätgas eller metanol. Även reformulerad bensin är ett tänkbart alternativ men utvecklas inte lika intensivt för närvarande. Bilen finns ännu inte för verkligt kommersiellt bruk, idag rullar ett hundratal prototyper av bränslecellsfordon på vägarna runtom i världen. Bränsleceller blir miljömässigt intressanta den dag vätgas framställs av förnyelsebara energikällor.

Dimetyleter DME

DME är ett drivmedel som kan användas i modifierade dieselmotorer. Varken bränsle eller fordon finns ännu i kommersiell drift. Utsläppen från tunga fordon verkar kunna bli mycket låga jämfört med annan förbränningsmotorteknik. Bränslet kan framställas från både fossil och förnybar råvara.

Närmaste tankställe

Även om tankställena för alternativa bränslen blir allt fler kan det vara svårt att hitta dem i vissa delar av landet, så undersök om det går att tanka inom rimligt avstånd. Det mest utvecklade nätet har etanol med några hundra tankställen. Du kan söka efter tankställen på http://www.miljofordon.se/

Relaterade sidor

Närmaste tankställe
På www.miljofordon.se kan du leta efter närmaste tankstation för alternativa drivmedel.

Vilka miljöbilar finns?
Mer information om miljöbilar och listor över vilka miljöbilar som finns hittar du på:


Laddstationer i Sverige