Kvalitetskriterier för Nitus lärcentra

A) Mötesplats

A.1 Lokaler/studiemiljö

Lärcentrum ska vara en attraktiv mötesplats för studier och vägledning. Miljöerna ska stödja lärande och kunna användas utifrån individens förutsättningar och behov. Exempelvis ska det finnas tillgång till dator-, läs- och grupparbetsplatser.

A.2 Tillgänglighet

Den studerande ska ha god tillgång till lokaler och utrustning (som specificeras nedan i A.4) under konstorstid och där utöver, dvs även kvällar och helger.

A.3 Service

Det ska finnas administrativ, teknisk och stödjande personal att tillgå på lärcentrum. Personalen ska ge ett bra stöd åt den studerande, samt verka för att skapa en positiv bild av lärcentraverksamheten. Administrativ studerandeservice ska tillhandahållas.

A.4 Teknik

A.4.1 Realtidkommunikation Det ska finnas möjlighet till videokonferens. Kringutrustning som dokumentkamera, video och anslutning av dator är att rekommendera. Det ska finnas webbkamera med headset/högtalare och installation av den mjukvara för bildöverföring individen behöver enligt utbildningsanordnaren.

A.4.2 Datorutrustning och datorlösning. Det ska finnas tillgång till datorer med de vanligaste programvarorna. Internetförbindelsen ska vara av den kvalitet (hastighet) som behövs för de lösningar som studierna kräver. Studerande ska ha tillgång till skrivare, skanner och kopiator. Det ska finnas tekniska systemlösningar som tillåter studenterna att komma åt de funktioner som studierna kräver (t ex se strömmande media, chat, hämta inloggningsuppgifter, använda "fjärrskrivbord", logga in och söka i högskolans biblioteksdatabaser etc). Studerande börha möjlighet att koppla in egen bärbar dator och komma åt Internet.

A.4.3 Övrig teknisk utrustning. Den studerande ska ha tillgång till telefon och utrustning för uppspelning av video och DVD.

A.5 Tentamen

Lärcentrum ska tillhandhålla skrivvakt vid tentamina, och i övrigt informera sig om och följa de regler och rutiner som gäller hos olika utbildningsanordnare för tentamina. Vid kurser och utbildningar där lärcentret har ett samarbete med/avtal med högskolan/universitetet gäller:

1. Tentamen ska anordnas genom egen försorg eller genom avtal med närliggande lärcentra.
2. Tentamen ska vara möjlig att skriva dagtid, kvällstid och helger.

Vid övriga kurser och utbildningar gäller att:

1. Tentamen bör anordnas genom egen försorg eller genom avtal med närliggande lärcentra.
2. Tentamen bör vara möjlig att skriva dagtid, kvällstid och helger.

A.6 bibliotek

Studerande ska via lärcentret ha tillgång till bibliotekstjänster (t ex via samarbete med lokalt bibliotek och högskolebibliotek).

B) Mäklare

B.1 Nitus-lärcentra ska ta emot studenter från alla anordnare av högre utbildning.

B.2 Lärcentrumet ska ha en utsedd kontaktperson gentemot studerande, andra lärcentra, Nitus och olika utbildningsanordnare.

B.3 Lärcentrum ska kunna erbjuda studie- och yrkesvägledning, eller kunna hänvisa vidare till vägledningsresurser lokalt samt på högskolan/nätuniversitetet.

B.4 Lärcentrumet ska kunna hänvisa vidare till valideringsresurser.

C) Motor

C.1 Nitus-lärcentra ska sträva efter att det utbud av högre utbildning som tillgängliggörs i kommunen, skall svara mot behov på den lokala arbetsmarknaden och/eller efterfrågan från enskilda kommunmedborgare.

C.2 Nitus-lärcentra börutarbeta former för behovsinventering gentemot arbetsplatser i det lokala näringslivet, hos de offentliga arbetsgivarna samt gentemot enskilda kommunmedborgare. Nitus-lärcentra bör i detta arbete sträva efter samordning med andra kommunala aktörer så som utvecklingsavdelningar och näringslivsfunktioner.

Utvecklingscentrum

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se

Relaterade sidor