Bilaga till Skolskjutsregler

En elev i Ljusdals kommun är berättigad till skolskjuts om skolvägens längd från hemmet till anvisad skola är minst:

  • Elever i årskurs F-3 2 kilometer
  • Elever i årskurs 4-6 3 kilometer
  • Elever i årskurs 7-9 4 kilometer

Avsteg från avståndsreglerna kan göras med hänvisning till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Sådana beslut fattas på delegation av skolskjutshandläggaren efter särskild ansökan i varje enskilt fall.

Besluten skall anpassas till domstolarnas vägledande tolkningar av skollagens paragrafer om kommunens skyldighet att erbjuda skolskjuts. Vid överklagat beslut prövas frågan av förvaltningschefen.

Avsteg för att hålla samman område
Husgrupperingar, kvarter eller områden med samlad typ av bebyggelse ska inte delas av avståndsgräns till skola eller hållplats. I detta fall kan avståndsgränsen justeras, även om det innebär att de angivna kilometergränserna överskrids något. Utbildningsnämnden fastställer avvikande skolskjutsgränser i följande fall:
- I Ångsäter, Ljusdal, har alla elever i årskurs F-9 rätt till skolskjuts, även i de fall avståndet till skolan understiger gränsvärdet.
- I Ämbarbo, Ljusdal, beviljas inga elever i åk 7-9 skolskjuts, även i de fall avståndet överstiger fyra kilometer.
- I Lillhaga, Ljusdal, har alla elever i åk F-3 rätt till busskort, även i de fall avståndet till skolan understiger gränsvärdet.
- I Sörvåga, Järvsö kan anvisad påstigningsplats för upphandlad buss användas även av elever vars bostad ligger mindre än två kilometer från skolan.

Gymnasieelevers resor
Gymnasieelev som har mer än fyra kilometer till närmaste hållplats har utöver busskort rätt till ersättning för anslutningsresa med 250 kronor per månad. Vid mer än åtta kilometer till hållplatsen är ersättningen 500 kronor per månad.

Val av annan hållplats än den närmaste godkänns om man kan visa att tidsvinsten överstiger 60 minuter per dag.

Elev bosatt i Ljusdals kommun är berättigad till inackorderingsbidrag med 1/30 av basbeloppet per månad om man har mer än fyra mils resväg till Slottegymnasiet. Elev som får inackorderingsbidrag är inte berättigad till busskort eller annan reseersättning.

Ovannämnda bidrag utbetalas för nio månader per läsår, fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen.

Bilaga till skolskjutsregler, antagna av utbildningsnämnden den 12 december 2019.