Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling på Utvecklingscentrum (UC)

Mål

UC ska vara en plats där alla trivs och känner sig trygga. Alla ska behandlas lika och diskriminering och annan kränkande behandling ska inte förekomma. Ej heller alkohol och droger.

Lagar och styrdokument

Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla människor är lika mycket värda. UC arbetar enligt Skollagen SFS 2010:800 och Diskrimineringslagen SFS 2008:567 samt tillägget om elevers delaktighet SFS 2008:946. Utifrån dessa lagar är denna plan skriven.

Mål för UC

Främja elevers och personals lika rättigheter och likvärdiga behandling oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Förebygga och motverka diskriminering, mobbning och annan kränkande särbehandling. Vi ska agera om vi ser kränkning eller diskriminering i våra verksamheter. Upplever vi någon person alkohol eller drogpåverkad ska vi agera utifrån handlingsplanen som gäller för kommunen.

Definitioner

Det är kränkande behandling när en eller flera utsätter en annan person för negativa handlingar fysiskt, psykiskt och/eller verbalt. Det är mobbning när detta sker medvetet och flera gånger. Det är diskriminering om en elev missgynnas genom särbehandling på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Kränkningar kan vara

Mobbning

Du blir medvetet kränkt upprepade gånger.

Diskriminering

Du blir kränkt på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Rasism

Du blir kränkt på grund av att någon tycker att du är mindre värd än personer från andra folkgrupper. Den som tänker rasistiskt vill förtrycka, utnyttja eller kontrollera dig.

Främlingsfientlighet

Någon är negativ mot dig på grund av att du kommer från en annan kultur eller har ett annat utseende.

Homofobi

Någon är negativ mot dig på grund av att du är homosexuell, transperson eller bisexuell.

Exempel

Fysisk

Slag, sparkar, sabotage, knuffar, fasthållning, förföljelser.

Psykisk

Suckar, miner, gester, blickar, ignorerande, undvikande, utfrysning.

Verbal

Skvaller, förtal, ironi, glåpord, viskningar, härmningar, kommentarer, skämt som den utsatte inte uppfattar som skämt.

Text och bild

På kläder eller fordon, lappar, klotter, foton, SMS, MMS, FB, Twitter, Snapchat samt andra sociala medier.

Handlingsplan

Blir det problem i skolan gör vi så här: Talar med varandra, talar med läraren, talar med rektor. Rektorn talar med läraren och eleven eller eleverna. Rektorn talar med skolchefen. Skolchefen informerar nämnden. Om det blir problem ska det dokumenteras och händelsen ska skrivas ner. Hur problemet löstes ska också dokumenteras. Det finns ett speciellt papper att skriva på hos rektor.

Utvecklingscentrum

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se

Kontakt

Therese King
Rektor
Utvecklingscentrum
0651-184 97
therese.king@ljusdal.se