Distansundervisning

Här har vi samlat tips till vårdnadshavare och elever när det gäller distansundervisning. Sidan uppdateras löpande.

Tips till vårdnadshavare

Klicka på "Information till vårdnadshavare" till höger i menyn för tips och länkar.

Frånvaroanmälan

Är ditt barn frånvarande ska frånvaroanmälan göras via SchoolSoft, precis som om barnet varit i skolan, annars får barnet ogiltig frånvaro.

Elev

Under "Information till elev" i menyn till höger finns stöd, hjälp och tips vid distansundervisning. Här finns även länkar till skolans digitala verktyg.

Digitala enheter

Under sin tid i den kommunala grundskolan årskurs 4-9 får eleven disponera en Chromebook.

Chromebook ägs av Ljusdal kommun. Eleven/vårdnadshavaren får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta eller förfoga över Chromebook så att äganderätten för Ljusdal kommun riskeras.

När eleven avslutar sin skolgång inom den kommunala skolan i Ljusdal kommun ska Chromebook återlämnas till Ljusdal kommun utan dröjsmål. Eleven blir då även av med sin tillgång till sitt Google-konto.

Eleven förväntas:

  • Hantera Chromebook på ett säkert och ansvarsfullt sätt
  • Använda Chromebook i första hand till skolarbete
  • Ej använda Chromebook på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning t.ex. nedladdning av upphovsrättsskyddat material, kränkning av annan person mm.

Vid stöld eller förlust av Chromebook eller om fel uppstår ska eleven omedelbart anmäla detta till mentor. Vårdnadshavare ansvarar för att göra polisanmälan om stöld eller förlust sker.

Medvetet ovarsam hantering vilket resulterar i påtaglig skada av Chromebook hanteras enligt Ljusdals kommuns policy gällande skadegörelse.

Stöd och support

Om din ChromeBook går sönder eller om du får andra problem så kontaktar du din klasslärare/mentor.