Hälsobesök och vaccination

Förskoleklass
Inför att eleven ska börja i förskoleklass tillfrågas målsman om samtycke till att BHV-journalen överlämnas till elevhälsans medicinska del.

Skolsköterskan

  • följer upp det som kan ha betydelse vid planeringen av elevens skolgång.
  • träffar varje elev en bit in på terminen och samtalar om hur eleven mår och trivs i skolan och kontrollerar samtidigt längd, vikt, syn och hörsel.
  • träffar också barnets lärare för information om hon/han har några särskilda funderingar om klassen och/eller enskilda elever.
  • går genom hälsoformulär där föräldrarna har möjlighet att begära besök hos skolläkaren.

Årskurs 2
Kontroll av längd och vikt. Syn och hörsel vid behov. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund erbjuds eleven.

Årskurs 4
Kontroll av längd, vikt och rygg. Syn och hörsel vid behov. Skolsköterskan har ett hälsosamtal med eleven.

Årskurs 5
Information och samtal i grupp om pubertetsutveckling.

Årskurs 6
Kontroll av längd, vikt och rygg. Flickor erbjuds vaccination mot HPV, humant papillomvirus. HPV är ett virus som kan orsaka livmoderhalscancer. nformation om vaccinationen kommer att skickas hem.

Årskurs 7 alternativt årskurs 8
Hälsoblankett till hemmet om elevens hälsotillstånd. Kontroll av längd, vikt och rygg. Syn och hörsel kontrolleras vid behov. Skolsköterskan har ett hälsosamtal med eleven.

Vid behov diskuteras eventuella medicinska besvär som kan ha betydelse för studie- och/eller yrkesval.

Årskurs 8
Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta erbjuds elever födda från och med 2002.

Årskurs 9
Skolsköterskan träffar eleven på vårterminen genomgång av journalen.

Gymnasieskolans årskurs 1
Hälsosamtal erbjuds alla elever utifrån hälsoformulär som de fyllt i vid skolstart. Skolsköterskan tar då upp bland annat upp trivsel i skolan, hur studierna går, kostvanor, sömnvanor, eventuella sjukdomar, mediciner och tobak/alkoholvanor med mera. Kontroll av längd, vikt.
Hörselkontroll på elever vid vissa program. Syntest vid behov. Elever med bandy eller skidor som specialidrott erbjuds hjärtundersökning av skolläkare och remitteras vidare vid behov.

Vid behov diskuteras eventuella medicinska besvär som kan ha betydelse för studie- och/eller yrkesval.

Synkontroll

Vid våra synkontroller kan eventuell närsynthet upptäckas. Även ojämn brytning - astigmatism - och kraftig översynthet. Däremot inte liten eller måttlig översynthet, vilket ändå kan ge besvär vid läsning. Vid misstanke om översynthet remitteras barn yngre än 8 år till Ögonmottagningen, Hudiksvall. Äldre barn ska, enligt Ögonmottagningen, först undersökas av legitimerad optiker.

Om du funderar över om ditt barn har läs- och skrivsvårigheter kopplade till problem med synen, ta kontakt med klassläraren för eventuell vidare kontakt med elevhälsans medicinska del för en bedömning om behovet av ytterligare utredning.

Vaccinationer

I Sverige har alla barn möjlighet att utan kostnad vaccinera sig enligt ett särskilt program, som ger skydd mot flera olika sjukdomar. Denna grundvaccinering är frivillig.

Syftet med den allmänna vaccinationen är att förhindra smittsamma sjukdomar som kan ge allvarliga skador och förebygga spridning av smitta.

För mer information