Stadgar Kulturstipendium

Antagna av kommunfullmäktige 1988-04-25:

§1 Ljusdals kommuns kulturstipendier är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfulla kulturella insatser inom samhällslivets alla områden.

§2 Kulturstipendierna utdelas till personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta och verksamma i Ljusdals kommun, eller har annan särskild anknytning till kommunen.

§3 Kulturstipendierna utdelas av kulturnämnden, som har rätt att höra erfoderlig expertis.

§4 Totala stipendiesumma uppgår för varje år till det belopp som avsätts genom avkastning från Widmarkska fonden, tillsammans med övrigt bidrag som kan tilläggas kulturnämndens budget. Kulturnämnden äger rätt att fördela den totala stipendie­summan på en eller flera mottagare. Om stipendiet under ett år inte delas ut, äger kulturnämnden rätt att reservera stipendie­medlen för att inräknas i nästa års stipendiesumma.

§5 Ansökan eller förslag på stipendiater ska vara kulturnämnden tillhanda senast 1 april. Det åligger kulturnämnden att minst en månad före ansökningstidens, respektive förslagstidens utgång, på lämpligt sätt ledigförklara kulturstipendierna. Stipendierna kan utdelas även efter förslag inom kulturnämnden.

§6 Utdelning av stipendier sker vid den tidpunkt och under de former kulturnämnden bestämmer.

OBS! Datum ändrat samt kulturnämnd ersatt med kommunstyrelsen (Kulturs anmärkning 2009-02-02).