När det nu är snöigt och halt på våra vägar vill kommunen informera om vad det är som gäller för att skapa trygghet och trivsel.

Kommunens enhet gata/park ansvarar för snöröjning av gator och vägar i tätorterna Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö.

Undantag är riksvägarna som snöröjs av Trafikverkets entreprenörer.

Hur och när sker snöröjningen?

  • Snöplogning sker i samband med snöfall
  • Halkbekämpning sker mellan snöfall
  • Isrivning/hyvling görs när vägen blivit spårig och ojämn
  • Bortkörning av snö sker regelbundet i centrum, i övriga områden efter behov när plats inte finns för uppläggning av mer snö

Huvudgator, skolor och skolvägar prioriteras.

Hindra inte snöröjningen
Parkera eller stanna inte din bil så att den hindrar snöröjningen. Snöröjarna måste ha utrymme så att traktorerna kan backa och svänga.

Se till att inte barnen leker i närheten av snöröjningsfordonen och att de inte bygger snögrottor i snöhögarna. Lär barnen att hålla sig ur vägen när plogbilen kommer.

Vilka skyldigheter har jag som fastighetsägare?
Inom detaljplanelagt område har fastighetshavare skyldighet att snöröja och halkbekämpa gångbaneutrymmet utanför fastigheten.

På gångutrymmen där kommunen lägger upp snö bortfaller fastighetsägarens skyldighet. Skyldigheten upphör helt när mindre än 0,75 m bredd kvarstår mot tomtgräns.

Snö från tomtmark får inte fraktas ut på gatu- och parkmark.

Vad gör jag om skador uppstår?
Tyvärr händer det att häckar, staket, postlådor eller dylikt skadas vid snöröjning. Ring då kommunens enhet gata/park på tfn 0651-100 44. Det görs då en besiktning. Eventuell reparation görs efter snösäsongens slut.

För att undvika skador kan du markera de ställen där snöröjning ska ske extra aktsamt.