Vatten- och avloppsplan för Ljusdals kommun har antagits

Efter viss omarbetning har kommunens vatten- och avloppsplan, VA-plan, antagits av kommunfullmäktige. VA-planen visar hur vatten- och avloppsförsörjningen i hela vår kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt.

I VA-planen framgår också exempelvis vilka åtgärder i VA-anläggningarna som behövs för att miljökvalitetsnormer ska uppfyllas och för att en robust och klimatanpassad vattenförsörjning ska kunna upprätthållas.

VA-planen är långsiktig och utgör ett viktigt komplement till kommunens översiktsplan.

En översiktsplan är en avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras och är ett viktigt politiskt måldokument. Översiktsplanen fungerar vägledande för beslut i plan- och lovärenden.