Två nämnder för omsorg

Måndagen den 26 mars beslutade kommunfullmäktige i Ljusdal om ny nämnds- och förvaltningsorganisation för kommunen som ska gälla från och med 1 januari 2019.

Den i antalet anställda och ekonomiskt tyngsta nämnden omsorgsnämnden delas i två nämnder och förvaltningar, nämligen i omsorgsnämnd (med förvaltning) och arbetsmarknads- och socialnämnd (med förvaltning). Den förstnämnda får äldreomsorg och stöd och omsorg/LSS som viktiga uppgifter, den andra individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknadsenhet/-projekt.

Utbildningsnämnden/-förvaltningen berörs minst av förändringen från och med 1 januari 2019.

Samhällsutvecklingsutskottet, som tidigare varit ett utskott under kommunstyrelsen, blir samhällsservicenämnden och får sin förvaltning som i stora drag ser ut som nuvarande samhällsutvecklingsförvaltningen.

Enheterna fastighet och städ lämnar dock samhällsutvecklingsförvaltningen och kost omsorgsförvaltningen för att vid nyår hamna under kommunstyrelsens/kommunstyrelseförvaltningens nya verksamhet internservice där också IT, bilpool, interntryckeri, reception, post och säkerhetssamordnare ingår.

I den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen försvinner nuvarande myndighetsnämnden. Beslut inom miljö, plan och bygg samt räddningstjänst tas i externa fall av samhällsservicenämnden. När kommunens egna verksamheter är berörda på dessa områden ska en ny jävsnämnd fatta beslut.