Trygghet och säkerhet 2019, Ljusdal klättrar 46 placeringar

Av landets alla kommuner kliver Ljusdals kommun upp 46 placeringar 2019 jämfört med 2018. Personskador, utvecklade bränder i byggnad, anmälda våldsbrott och anmälda stöld- och tillgreppsbrott är de indikatorer som mäts.

Sammanvägda värden sätter Ljusdals kommun på plats 73 av landets 290 kommuner.

Antalet personskador, antalet anmälda våldsbrott och antalet anmälda stöld- och tillgreppsbrott har minskat 2019 jämfört med 2018. Antalet utvecklade bränder i byggnader ligger 2019 något över ett uträknat medianvärde. Medianvärdet är beräknat utifrån kommunerna med lägsta utfallet respektive högsta utfallet utvecklade bränder i byggnader per 1 000 invånare.

- Kommunen har under det senaste året jobbat metodiskt och strukturerat med trygghet och säkerhet med fokus där vi ser att det gör mest nytta. Det är jätteroligt att få en bekräftelse på att det sätt vi nu jobbar ger resultat, säger Josefin Jarlheden, Ljusdals kommuns säkerhetschef.

- Vi tackar alla medarbetare i kommunen, samverkanspartners och medborgare för ett mycket bra arbete tillsammans, säger Josefin Jarlheden.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, publicerar för tolfte gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. Det har resulterat i rapporten Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019. Syftet är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet.

Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen, MSB, Statistiska centralbyrån, Brottsförebyggande rådet, och SOS Alarm AB.