Tre fokusområden för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Ljusdals kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 september att prioritera arbetet med tre fokusområden i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Ljusdals kommun.

Beslutet har tagits enligt Brottsförebyggande Rådets, BRÅ:s, förslag att prioritera det kommunövergripande arbetet med narkotikaprevention, trygghetsskapande åtgärder för motorburen ungdom, samt att motverka segregation.

En mall för lägesrapport har tidigare skickats ut till kommunens och bolagens verksamheter i syfte att samla in de problembilder som finns i kommunen. Lägesrapporterna har sammanställts och en prioritet har upprättats på vad rådet önskar fokusera på i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. I den sammanställda lägesbilden anser BRÅ att det är dessa tre områden ska prioriteras att arbetas kommunövergripande med.

”Det pågår mycket bra brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i kommunens verksamheter, detta är ett sätt att samla dem och utöka samverkan med ett kunskapsbaserat och strukturerat arbetssätt” - Malin Fundin t.f bråsamordnare

BRÅ består av kommunens förvaltningschefer och säkerhetschef (bråsamordnare), chefer för de kommunala bolagen, samt chef för närsjukvården och kommunpolis. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet kommer att rapporteras till kommunstyrelsen två gånger per år, samt vid behov.