Totalförsvarsövning 2020

Den 6 december 2019 så genomfördes en totalförsvarsövning på kommunhuset i Ljusdal som en del av den nationella satsningen Totalförsvarsövning 2020. Syftet med övningen var att Ljusdals kommun tillsammans med länsstyrelsen skulle få möjligheten att öva sina kunskaper i krishantering.

Det är Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har tagit initiativ till Totalförsvarsövning 2020. Totalförsvaret omfattar det civila och militära försvaret tillsammans och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig. Främst handlar det om att:

• Värna civilbefolkningen,

• Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg,

• Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Denna totalförsvarsövning är den första i Sverige på 30 år och kommer att genomföras i samtliga kommuner i Sverige tillsammans med Länsstyrelser, Regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer under slutet av 2019 och början av 2020. Övningen var en bra möjlighet för Ljusdals kommun att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen och öka förmågan att klara av de uppgifter som Ljusdals kommun har i höjd beredskap.

Kontakt:
Säkerhetschef Josefin Jarlheden
sakerhet@ljusdal.se