Slottegymnasiets naturbruksprogram: Den fördjupade revisonen är klar

Utbildningsförvaltningen har för en tid sedan beställt en genomlysning av naturbruksprogrammets verksamhet och ekonomi från revisions- och rådgivningsföretaget PwC. Nu är rapporten färdigställd.

Naturbruksprogrammet är en gymnasieutbildning på Slottegymnasiet. På skolan bedrivs också en utbildning för vuxna, skogsbrukstekniker, i samverkan med Alfta Skogstekniska Utbildning AB, inom ramen för Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Den fördjupade revisionen är beställd mot bakgrund av utbildningsförvaltningens omställningsarbete för en ekonomi i balans, men också för att det pågått ryktesspridning om oegentligheter på naturbruksprogrammet.

Det som granskats är om naturbruksprogrammet sköts ändamålsenligt och ekonomiskt acceptabelt och de övergripande områdena som genomlysts handlar om rutiner, befogenheter samt ekonomisk redovisning och uppföljning.

- Naturbruksprogrammet är en jätteviktig gymnasieutbildning som vi är rädda om och vill ska fortsätta och komma eleverna till gagn, säger Carina Bryngelsson, chef för utbildningsförvaltningen.

När det gäller rutiner visar rapporten att sådana saknas för:

 • Tankning i skolans farmartank och tankning i depåvagn vid arbete i skogen.
 • Samlad kontroll av bränslehantering för tankkort.
 • Leasing och inköp av bilar.
 • Hur skolans bilar och bussar används.
 • Hur personal har använt skolans jaktarrenden.
 • Utrangering av verktyg och maskiner.

Beträffande befogenheter visar rapportens brister inom:

 • Attesträtt av fakturor.
 • Inköp och ramavtal.

Gällande schemaläggning samt ekonomisk redovisning och uppföljning visar rapporten:

 • Brister i rektors insyn i schemaläggning samt hur gymnasiegemensamma ämnen fördelas under läsåret.
 • Att principer saknas för hur kostnader ska fördelas mellan naturbruksprogrammet och yrkeshögskoleutbildningen.

Vilka åtgärder ska vidtas för att komma tillrätta med bristerna?
- PwC:s rapport är ett viktigt och tydligt underlag för vårt arbete framåt. Nu börjar ett omfattande arbete där Slottegymnasiets ledning bland annat ska göra en handlingsplan för sina åtgärder som sedan ska följas upp, säger Carina Bryngelsson, utbildningsförvaltningens chef.

Till att börja med ska de här åtgärderna vidtas:

 • Jaktarrendekontrakten har sagts upp och under uppsägningstiden kan personal jaga på markerna men ska förmånsbeskattas för detta.
 • Körjournaler i bilar och bussar ska alltid användas.
 • Tankning från farmartank och depåvagn ska alltid loggas.
 • Ett system för utrangering av verktyg och maskiner ska upprättas.
 • Principer för fördelning av kostnader mellan gymnasieutbildningen och yrkeshögskoleutbildningen ska fastställas.
 • Översyn av rutiner för fakturaattester.
 • Internkontrollen ska utökas på olika plan.