Sju timmars arbetsdag permanentas

Individ- och familjeomsorgens personal ska fortsätta arbeta sju timmar per dag. Arbetstidsmodellen som provats i projektform ska permanentas från 1 maj 2019.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade under dagen att arbetstidsmodellen 7+1 ska permanentas för personal inom individ- och familjeomsorgen från 1 maj 2019. Modellen innebär sju timmars arbetsplatsförlagd arbetstid plus en timme vikt för reflektion med bibehållen lön.

Nämnden beslutade också att ge arbetsmarknads- och socialförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till utvidgning av arbetstidsmodellen 7+1 för personal inom hela förvaltningen. Utredningsuppdraget ska återrapporteras till nämnden innan årsskiftet 2019/2020 för eventuellt beslut om breddning av arbetstidsmodellen.

Arbetstidsmodellen 7+1 har testats i projektform sedan 1 januari 2018 och avslutas den 30 april 2019. Projektet har varit uppskattat och bland annat minskat stress hos personalen. Arbetstidsmodellen har också inneburit att individ- och familjeomsorgen har ökat attraktionskraften som arbetsplats.