Sju timmars arbetsdag inom hemtjänsten

Sju timmars arbetsdag för individ- och familjeomsorgens socialsekreterare har fallit väl ut enligt halvårsutvärderingen av projektet. Omsorgsnämnden har därför beslutat att starta liknande projekt inom hemtjänsten hösten 2018.

Sedan 1 januari 2018 testas sju timmars arbetsdag av individ- och familjeomsorgens (IFO) socialsekreterare. Det övergripande målet med projektet är att minska stress för personalen och öka attraktionen som arbetsgivare. Sju timmars arbetsdag har varit väldigt uppskattat av socialsekreterarna som anser att de hinner med lika mycket arbete som när de arbetade åtta timmar per dag. De känner sig mer utvilade och upplever att de har större möjligheter till motion och att vara med sina familjer.

IFO:s ledning och projektets arbetsgrupp menar att sju timmars arbetsdag för socialsekreterare gör IFO i Ljusdals kommun till en mer attraktiv arbetsplats. De som intervjuats för nya tjänster sedan projektet startade nämner att sju timmars arbetsdag är en av anledningarna till att de är intresserade av att jobba inom IFO i Ljusdal.

Den 26 september 2018 beslutade omsorgsnämnden att starta ett projekt med förkortad arbetstid inom hemtjänsten. Projektet ska rapportera hur långt de kommit och visa en plan för implementering till omsorgsnämnden i december 2018.

Två följeforskare från FoU Välfärd Gävleborg (Forskning och Utveckling) är knutna till IFO:s projekt. Deras halvårsrapport pekar på att projektet behöver en ny start och bör då inkludera all personal på IFO och vara mer medarbetardrivet. Vidare föreslår halvårsrapporten att projektet ska kopplas till det pågående systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen. En ny arbetsgrupp ska tillsätts inom kort. IFO:s projekt pågår till och med april 2019.