Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild LJK Play

Klicka på bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Obs! Problem med ljudet de 20 sista minuterna.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Ansvarig utgivare: Marit Holmstrand

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 26 april 2021

1. Årsredovisning 2020 för Ljusdals kommun, Kommunchef Nicklas Bremefors

2. Kommunrevisionen, Ljusdals kommuns revisionsberättelse 2020

3. Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt i nämnderna verksamhetsåret 2020

4. Årsredovisning och koncernredovisning 2020 för Ljusdal Energiföretag AB

5. Årsredovisning och koncernredovisning 2020 för AB Ljusdalshem

6. Informationssäkerhetspolicy för Ljusdals kommun

7. Samverkan Inköp Mitt - ansökan från Älvkarleby kommun

8. Ansökan om att få förbruka tillgångarna för stiftelsen Ljusdals skolsamfond för obligatoriska skolväsendet

9. Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 2020

10. Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och omsorg 2020

11. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2021

12. Motion från Kennet Hedman (M) om gång- och cykelväg Tallåsen-Ljusdal

13. Interpellation från Kennet Hedman (M) till arbetsmarknads-och socialnämndens ordförande gällande kommunens ansökan om att bli kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen

14. Fyllnadsval efter Markus Evensson (S) gällande uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i kommunstyrelsen, ledamot i Hälsingerådet, ledamot i styrelsen för stiftelsen Närljus, ombud att föra kommunens talan i taxeringsmål, ombud fastighetsbildningsförrättningar (tätortsförhållanden), ombud fastighetsbildningsförrättningar (jordbruks-eller skogsbruksfrågor), huvudman i Hälsinglands Sparbank och ledamot i förbundsdirektionen för kommunförbundet Inköp Gävleborg

15. Avsägelse från Åsa Malmström (L) från uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden. Ev fyllnadsval

16. Avsägelse från Marit Holmstrand (S) från uppdraget som ordförande i kommunfullmäktige och som ledamot i Valnämnden. Ev fyllnadsval

17. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via dator
För att kunna se direktsändningen på LJK Play via din dator så behöver du ha en plugin för din webbläsare från Microsoft Silverlight. Klicka på länken för att hämta hem och installera.
(Gäller Internet Explorer)

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas eller Digital Spegling kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommun­fullmäktige på kanalplats 160. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.