Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild

Klicka på bilden för att se sändningen.

Obs! För tillfälligt sänder Radio Ljusdal sammanträdet på YouTube via Slottegymnasiets aula tills att ordinarie sändningar återupptas. Sändningen kommer inte att kunna ses via Ljusdal Energis lokala tv-kanal.

Här kommer du kunna se samman­­trädet:

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Ärenden 15 juni:

1. Helårsprognos per april 2020 - Kommunchef Nicklas Bremefors

2. Närljus årsredovisning för räkenskapsåret 2019 - Revisionens ordförande Björn Brink

3. Priser och entréavgifter för Färila Simhall

4. Ny förbundsordning för Inköp Gävleborg - antagande

5. Årsredovisning Inköp Gävleborg 2019

6. Årsredovisning Samordningsförbund Gävleborg 2020

7. Revisionsrapport - Sjukfrånvaro. Granskning av kommunstyrelsens ledning, styrning och uppsikt för att minska sjukfrånvaron i kommunen

8. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2020

9. Kommunalt partistöd 2020

10. Ändringar i reglementet för Gemensamma nämnden för Hjälpmedel och FoU Välfärd från och med 2019-01-01

11. Detaljplan för fastigheterna Öje 6:57, Järvsö Kykrby 23:2 samt Öje 11:21 - antagande

12. VA-plan för Ljusdals kommun - antagande

13. Kvalitetsprogram rörande Östernäs 11:4 med flera - antagande Dnr 00374/2015 313
14. Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor - antagande

15. Översyn av priser och avgifter gällande nyttjande av kommunens mark - arrenden, servitut och andra nyttjanderätter

16. Interpellation från Bodil Eriksson (LB) till kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) gällande verkställighet av beslut för ekonomisk uppföljning.

17. Motion från Yvonne Oscarsson, Oscar Löfgren och Ingela Gustavsson (V) om pojkars och mäns våld mot flickor och kvinnor. Svar

18. Motion från Kennet Hedman (M) om trafikljus samt andra trafiksäkerhets-höjande åtgärder vid korsningen Bjuråkersvägen - Hotellgatan i Ljusdal. Svar

19. Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen fjärde kvartalet 2019

20. Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och omsorg tredje och fjärde kvartalet 2019

21. Fyllnadsval av ersättare i Albert Vikstens donationsfond efter Jessica Eriksson (S)

22. Fyllnadsval av ledamot i Albert Vikstens donationsfond efter Camilla Englund (S)

23. Avsägelse från Victoria Andersson (M) gällande uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i omsorgsnämnden samt som ersättare i Gemensam nämnd för FOU Välfärd, RegNet, Hjälpmedel SAM och HelGe-biblioteken. Ev fyllnadsval

24. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.