Se kommun­fullmäktige i efterhand

Klicka på playknappen i bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Sändningen kan ses med alla moderna webbläsare som Chrome, Firefox, Safari med mera. Sändningen kan inte ses med Microsoft Internet Explorer, den webbläsaren är utgången och har inte stöd för de senaste teknikerna.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 25 oktober 2021

Obs! Rödmarkerade ärenden tas vid nästa kommunfullmäktige 22 november.

1. Fyllnadsval av ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden efter Roger Kastman (KD), bordlagt ärende

2. Avsägelse från Anna-Karin Zachrisson (C) som ersättare i kommunstyrelsen

3. Delårsbokslut januari-augusti 2021 för Ljusdals kommun

4. Delårsrapport för Ljusdal Energikoncernen 2021

5. Delårsrapporter för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus 2021

6. Översyn av kommunens indelning inför valet 2022

7. Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

8. Motion från Bodil Eriksson och Marie-Louise Hellström (LB) gällande att implementera ett nytt arbetssätt inom äldreomsorgen, enligt Emmabodamodellen. Svar

9. Motion från Oscar Löfgren (V) om att upplåta kommunal mark för odling. Svar

10. Motion från Solange Nordh (C) om att kommunen ska verka för att Ljusdalshem inför Huskurage. Svar

11. Motion från Moderaterna gällande borttagande av förberedelseklasser för nyanlända barn. Svar

12. Motion från Kennet Hedman (M) om gång- och cykelväg Tallåsen - Ljusdal. Svar

13. Medborgarförslag gällande tömning av sopor och matavfall. Svar

14. Medborgarförslag om att trädgårdsavfall ska kunna skickas som grovsopor eller hämtas som trädgårdsavfall i för ändamålet lämpliga behållare. Svar

15. Medborgarförslag om kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet. Svar

16. Medborgarförslag om exploatering av tätortens västra delar med mera. Svar

17. Medborgarförslag gällande restaurering av Norrbytjärn. Svar

18. Medborgarförslag om att taxan för serveringstillstånd bör ses över

19. Medborgarförslag om att förbättra medborgardialogen i hela kommunen

20. Medborgarförslag om övergångsställe efter väg 84 utanför Färila

21. Medborgarförslag om övergångsställe på 60-sträckan på väg 84 mellan Ygskorset och Färila

22. Medborgarförslag om att delen av Renbergsvägen mellan Turistvägen och Stationsgatan i Järvsö ska ges namnet Järvsöfaks backe

23. Medborgarförslag gällande utökad säsong för lekplatsen i Ljusdals folkpark

24. Medborgarförslag gällande höjd habiliteringsersättning

25. Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 2021

26. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2021

27. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellation och ärenden för kännedom

Relaterade sidor

2021-09-27...

2014-03-31 till 2015-09-28, 2018-01-29 till 2021-06-21

2015-10-26 till 2017-11-17, 2020-05-25 till 2020-11-09

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas eller Digital Spegling kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommun­fullmäktige på kanalplats 160. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.