Se kommun­fullmäktige i efterhand

Klicka på playknappen i bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Sändningen kan ses med alla moderna webbläsare som Chrome, Firefox, Safari med mera. Sändningen kan inte ses med Microsoft Internet Explorer, den webbläsaren är utgången och har inte stöd för de senaste teknikerna.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 22 november 2021

1. Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Anna-Karin Zachrisson (C)

2. Avsägelse från Anna Thyrell (SD) som ersättare i kommunfullmäktige

3. Avsägelse från Martin Bjerke (C) som ersättare i kommunfullmäktige

4. Nämndernas detaljbudgetar för 2022

5. Ansökan från Ramsjö Byaråds ekonomisk förening gällande höjd bankgaranti för Ramsjö Bymack

6. Uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Ljusdals kommun

7. Årsredovisning 2020 Samordningsförbund Gävleborg

8. Sammanträdesdagar 2022

9. Ny taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

10. Motion från Moderaterna gällande borttagande av förberedelseklasser för nyanlända barn. Svar

11. Motion från Kennet Hedman (M) om gång- och cykelväg Tallåsen - Ljusdal. Svar

12. Medborgarförslag gällande tömning av sopor och matavfall. Svar

13. Medborgarförslag om att trädgårdsavfall ska kunna skickas som grovsopor eller hämtas som trädgårdsavfall i för ändamålet lämpliga behållare. Svar

14. Medborgarförslag om kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet. Svar

15. Medborgarförslag om exploatering av tätortens västra delar med mera. Svar

16. Medborgarförslag gällande restaurering av Norrbytjärn. Svar

17. Medborgarförslag om att taxan för serveringstillstånd bör ses över

18. Medborgarförslag om att förbättra medborgardialogen i hela kommunen

19. Medborgarförslag om övergångsställe efter väg 84 utanför Färila

20. Medborgarförslag om övergångsställe på 60-sträckan på väg 84 mellan Ygskorset och Färila

21. Medborgarförslag om att delen av Renbergsvägen mellan Turistvägen och Stationsgatan i Järvsö ska ges namnet Järvsöfaks backe

22. Medborgarförslag om temporär container för sopor i Los

23. Medborgarförslag gällande utökad säsong för lekplatsen i Ljusdals folkpark

24. Medborgarförslag gällande hundrastgård i Järvsö

25. Medborgarförslag gällande hundrastning i Järvsö samt sopkärl för hundbajspåsar efter elljusspåret

26. Medborgarförslag gällande kommunalt tvätteri

27. Medborgarförslag gällande höjd habiliteringsersättning

28. Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen andra kvartalet 2021

29. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2021

30. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag och interpellationer för kännedom

Relaterade sidor

2021-09-27...

2014-03-31 till 2015-09-28, 2018-01-29 till 2021-06-21

2015-10-26 till 2017-11-17, 2020-05-25 till 2020-11-09

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas eller Digital Spegling kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommun­fullmäktige på kanalplats 160. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.