Se kommun­fullmäktige i efterhand

Klicka på playknappen i bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Sändningen kan ses med alla moderna webbläsare som Chrome, Firefox, Safari med mera. Sändningen kan inte ses med Microsoft Internet Explorer, den webbläsaren är utgången och har inte stöd för de senaste teknikerna.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 27 september 2021

1. Fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö (Viktor Svensson)

2. Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar

3. Gemensam nämnd för överförmyndarfrågor med Bollnäs och Ovanåkers kommuner

4. Kommunikationspolicy - antagande

5. Reglemente för Ljusdals kommuns arkiv- antagande

6. Taxor för äldreomsorgen

7. Cykla i Gävleborg- en regional plan för ökad och säker cykling

8. Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och omsorg 2021

9. Interpellation från Bodil Eriksson (LB) till arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande gällande integration för våra utlandsfödda kvinnor. Svar

10. Interpellation från Bodil Eriksson (LB) till kommunstyrelsens ordförande gällande om det var rätt att betala ut föreningsbidrag till Ibn Rushd. Svar

11. Motion från Bodil Eriksson och Marie-Louise Hellström (LB) gällande att implementera ett nytt arbetssätt inom äldreomsorgen, enligt Emmabodamodellen. Svar

12. Motion från Oscar Löfgren (V) om att upplåta kommunal mark för odling. Svar

13. Motion från Solange Nordh (C) om att kommunen ska verka för att Ljusdalshem inför Huskurage. Svar

14. Motion från Moderaterna gällande borttagande av förberedelseklasser för nyanlända barn. Svar

15. Medborgarförslag gällande tömning av sopor och matavfall. Svar

16. Medborgarförslag om att trädgårdsavfall ska kunna skickas som grovsopor eller hämtas som trädgårdsavfall i för ändamålet lämpliga behållare. Svar

17. Medborgarförslag om kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet. Svar

18. Medborgarförslag om exploatering av tätortens västra delar med mera. Svar

19. Medborgarförslag om att taxan för serveringstillstånd bör ses över

20. Medborgarförslag om att förbättra medborgardialogen i hela kommunen

21. Medborgarförslag om övergångsställe efter väg 84 utanför Färila

22. Medborgarförslag om övergångsställe på 60-sträckan på väg 84 mellan Ygskorset och Färila

23. Medborgarförslag om att delen av Renbergsvägen mellan Turistvägen och Stationsgatan i Järvsö ska ges namnet Järvsöfaks backe

24. Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden efter Anna-Karin Zachrisson (C)

25. Avsägelse från Lena Svahn (MP) som vice gruppledare för Miljöpartiet

26. Avsägelse från Kristoffer Hansson (MP) som gruppledare för Miljöpartiet

27. Avsägelse från Michael Robertsson (S) från uppdraget som ersättare i samhällsservicenämnden

28. Avsägelse från Helena Brink (M) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

29. Avsägelse från Malin Berg (M) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

30. Avsägelse från Mats Markusson (SD) gällande uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, samhällsservicenämnden och utbildningsnämnden.

31. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Relaterade sidor

2021-09-27...

2014-03-31 till 2015-09-28, 2018-01-29 till 2021-06-21

2015-10-26 till 2017-11-17, 2020-05-25 till 2020-11-09

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas eller Digital Spegling kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommun­fullmäktige på kanalplats 160. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.