Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild LJK Play

Klicka på bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 17 december 2018

1. Upplåning för bibehållen betalningsberedskap

2. Intraprenad Ramsjö

3. Budget 2019, ELP 2020-2021

4. Ansökan från utbildningsnämnden om tillstånd för upphandling i en större skördarsimulator för medel ur Naturbruksprogrammets utvecklingspott

5. Sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige

6. Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning gällande Omsorgsnämndens ansvarsutövande - för kännedom till kommunfullmäktige

7. Motion från Yvonne Oscarsson (V) m fl gällande arvodering för Kommunstyrelsens ordförande. Svar

8. Motion från Lars G Eriksson (SD) om behovet av cykelvägar mellan förorter och centrum. Svar

9. Medborgarförslag med önskemål om slopad tillsynsavgift för fotvårdsverksamheter. Svar

10. Medborgarförslag gällande borttagande av byggnadslov för uppsättning av solceller på befintligt tak. Svar

11. Ej verkställda beslut inom äldreomsorgen samt stöd och omsorg 2018

12. Val av revisorer till revisionsnämnden för granskning av kommunens räkenskaper och förvaltning, samt för granskning av stiftelsen Ljusdalshem, Stiftelsen Erik och Jonas Jonsson minne, Olof Anderssons jordbruksfond och Per och Anna Wallins fond, samt val av ordförande, mandatperioden 2019-2022 (7)

13. Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande, mandatperioden 2019-2022 (11+11)

14. Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande och vice ordförande, i jävsnämnden mandatperioden 2019-2022 (5+5)

15. Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande, till arbetsmarknads- och socialnämnden, mandatperioden 2019-2022 (9+9)

16. Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande, till omsorgsnämnden, mandatperioden 2019-2022 (7+7)

17. Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande, till utbildningsnämnden, mandatperioden 2019-2022 (9+9)

18. Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande, till samhällsservicenämnden, mandatperioden 2019-2022 (7+7)

19. Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande, i valnämnden mandatperioden 2019-2022 (5+5)

20. Val av ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden samt ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2019-2022 (3+3)

21. Fastställande av gruppledare och ersättare, mandatperioden 2019-2022

22. Val av ombud att föra kommunens talan i folkbokföringsärenden, mandatperioden 2019-2022 (3)

23. Val av ombud att föra kommunens talan i taxeringsmål för mandatperioden 2019-2022 (3 st)

24. Val av ombud vid fastighetsbildningsförrättningar (tätortsförhållanden) mandatperioden 2019-2022 (4)

25. Val av ombud vid fastighetsbildningsförrättningar (jordbruks- eller skogsbruksfrågor) mandatperioden 2019-2022 (4)

26. Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Ljusnan-Voxnan vattenvårdsförbund 2019-2022 (1+1)

27. Val av ombud och ersättare till sammanträden med Ljusnan-Voxnan vattenvårdsförbund mandatperioden 2019-2022 (1+1)

28. Val av ombud och ersättare vid stämmor med Hamra Kapellags jordägare mandatperioden 2019-2022 (1+1)

29. Val av ombud och ersättare vid stämmor med Hamra skifteslag mandatperioden 2019-2022 (1+1)

30. Val av ombud och ersättare vid stämmor vid HSB Gävleborg mandatperioden 2019-2022 (1+1)

31. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för stiftelsen Närljus för mandatperioden 2019-2022 (3+3)

32. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Stiftelsen Ljusdalshem samt val av ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2019-2022 (9+9)

33. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Olof Andersson i Järvsö jordbruksfond år 2019-2022 (3+3)

34. Val av ledamöter i Stiftelsen Erik och Jonas Jonssons minne, mandatperioden 2019-2022 (4)

35. Val av ledamot i styrelsen för syskonen Per och Anna Wallins fond, mandatperioden 2019-2022 (1)

36. Val av ledamöter och ersättare Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse (Ljusdalsbygdens museum) för år 2019 (2+1)

37. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Albert Vikstens donationsfond, inklusive sammankallande, för mandatperidoden 2019-2022 (5+2)

38. Val av ledamöter och ersättare i Hälsingerådet för mandatperioden 2019-2022 (2+2)

39. Val av ledamot och ersättare till Gemensam nämnd för Hjälpmedel och FoU Välfärd mandatperioden 2019-2022 (1+1)

40. Val av ledamot och ersättare i kommunalförbundet Inköp Gävleborg, mandatperioden 2019-2022 (1+1)

41. Val av representant och ersättare till Regionalt kultursamråd mandatperioden 2019-2022 (1+1)

42. Val av representant och ersättare till Världsarvsrådet 2019-2022 (1+1)

43. Ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring i styrelser och nämnder

44. Val av 1 ledamot till Samordningsförbund Gävleborg 2019-2022. OBS! Ärendet är inte berett av valberedningen

45. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via dator
För att kunna se sändningen på LJK Play via din dator så behöver du ha en plugin för din webbläsare från Microsoft Silverlight. Klicka på länken för att hämta hem och installera.
(Gäller Internet Explorer)

Senare versioner av Firefox använder Adobe Flash plugin för att visa sändningen, men då med en sämre bildkvalité.

Mottagning via TV
Mottagning via TV är för tillfälligt ur funktion. Man kommer att se över den tekniska utrustningen för att kunna sända kommun­fullmäktige digitalt.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.